AFGELASTEN ACTIVITEITEN SZO

Geachte collega’s, leden van de SZO.

Het bestuur van de SZO heeft gisteren (14-10-2020) – via Skype – haar bestuursvergadering gehad en daarin de volgende besluiten genomen.

Het Kabinet (Regering Rutte) heeft eergisteren (13 oktober jl.) nieuwe strengere CORONA-maatregelen uitgevaardigd. Deze maatregelen treffen niet alleen het bedrijfsleven en de horeca, maar ook de Sport.

Het bestuur van de SZO wil – voor zover dat kan en mogelijk is – deze maatregelen respecteren en daaraan gevolg geven. Ook al raakt het de SZO – financieel gezien – minder, sportief gezien hebben we er wel degelijk mee te maken.

In onze bestuursvergadering hebben we daarom besloten om de trainingen in Emmeloord en Kampen sowieso 4 weken op te schorten.

Dat houdt tevens in dat de “trainingsclinic” in het kader van “De week van de Scheidsrechter”, welke was gepland op maandag 19 oktober a.s. te Kampen eveneens wordt afgelast. Indien de maatregelen dat toelaten, worden de “trainingsclinics” eventueel in het voorjaar van 2021 alsnog gegeven. Alle SZO-leden hebben hiervan reeds op 14 oktober jl. via e-mail bericht ontvangen.

Daarnaast hebben we besloten om reeds nu enkele vaste activiteiten af te gelasten. Activiteiten, die van te voren een hele grote organisatie vergen, terwijl het nog de vraag is of deze lichte “lockdown” op de desbetreffende datum reeds is opgeheven. Gelet op het feit, dat het bestuur van mening is, dat deze opheffing nog heel discutabel zal zijn, heeft het bestuur van de SZO daar reeds een voorschot op genomen.

Dat houdt in dat de Kerstbingo, die zou worden gehouden op vrijdag 11 december 2020 nu reeds wordt afgelast. Hierbij hebben we de nadrukkelijke overweging gemaakt, dat de bezoekers van deze Kerstbingo veelal de wat oudere leden van de SZO betreffen. De oudere leden behoren tot de grotere risico-groepen voor besmettingen met het Corona-virus. Het bestuur heeft gemeend deze verantwoordelijkheid niet te willen nemen en derhalve besloten om de Kerstbingo 2020 niet te houden. Het bestuur en de organisatie, die opnieuw door de familie Jongman zou worden gedaan, hoeft voor deze clubactiviteit van de SZO geen uitgaven te doen, die naderhand voor niets zouden zijn gebleken.

Dat zelfde geldt voor het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi dat in 2021 op zaterdag 2 januari a.s. zou worden georganiseerd. Daarvoor zouden nog vele zaken moeten worden geregeld, zoals het uitnodigen van de 13 COVS-groepen uit COVS District Oost, de loting voor de poule-indeling en het maken van het wedstrijdschema. Daarnaast zouden nog vele andere zaken moeten worden geregeld, zoals de aanschaf van de bekers, het bestellen en inkoop van de prijzen ten behoeve van de verloting, de afspraken met de v.v. KHC over de lunch en allerlei andere bijkomende zaken.

Alles is in deze Corona-tijd dubieus en onvoorspelbaar. De voorzitter van de SZO, Eddy de Gier, heeft bij andere gelegenheden reeds de voorzitters van de COVS-groepen Apeldoorn, Deventer en Doetinchem gehoord. Eén van hen heeft reeds aangekondigd, niet te zullen deelnemen aan dit COVS Districtstoernooi omdat hij zijn leden wil behoeden voor eventuele besmettingen met het Corona-virus.

Het bestuur van de SZO heeft derhalve reeds een weloverwogen besluit genomen om het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi van 2021 niet door te laten gaan. Alle COVS-groepen van COVS District Oost, alsmede het Verenigingsbestuur COVS Nederland, zullen van dit besluit in kennis worden gesteld.

Het bestuur heeft eveneens besloten om de Kaartcompetitie (klaverjassen) van de SZO in elk geval uit te stellen tot januari 2021. Deze was reeds uitgesteld tot november, doch nu thans de strengere maatregelen van kracht zijn geworden voor de eerstvolgende 4 weken, heeft het bestuur besloten om het uitstel in elk geval te verlengen tot en met december 2020. Aan het begin van het nieuwe jaar in 2021 zal het bestuur, in overleg met de organisatie, opnieuw bepalen hoe we dienen om te gaan met deze competitie, afhankelijk van de dan geldende maatregelen.

Ik adviseer alle SZO-leden om aankondigingen op de website van de SZO in de gaten te houden. Het kan ook zijn, dat u middels een e-mail op de hoogte wordt gebracht van eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Het bestuur.

Geplaatst in SZO Zwolle.