ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 augustus 2020

Op maandag 17 augustus 2020 hield de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) haar uitgestelde Algemene Ledenvergadering.

Om 20.05 uur opende voorzitter Eddy de Gier de Algemene Ledenvergadering van de Scheidsrechters-vereniging Zwolle e.o. (SZO), die evenals vorig jaar weer werd gehouden in het clubhuis van de v.v. KHC te Kampen. Het bestuur was verheugd dat we er in verband met de Coronacrisis onze uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 30 maart jl. konden houden. Dit jaar dus voor de vijfde achtereenvolgende keer.

Voor Eddy de Gier was het de derde keer, dat hij de Algemene Ledenvergadering van de SZO mocht leiden. Drie keer is “scheepsrecht”. Je kunt daarna zeggen, dat je enigszins door de wol geverfd bent.

In zijn openingswoord, waarin diverse ereleden en genodigden van de COVS en KNVB welkom werden geheten, meldde hij dat er geen Leden van Verdienste aanwezig waren dan wel zich hadden afgemeld. Dit jaar hoefden we geen minuut stilte in acht te nemen, want ons was gelukkig geen SZO-lid ontvallen.

Vervolgens werd de agenda van deze 96ste Algemene jaarvergadering in een vlot tempo afgewerkt. De vergadering werd evenals voorgaande jaren weer begeleid via een power-point op het projectiescherm. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2019 werden onder dankzegging aan de secretaris ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. Bij de ingekomen stukken en mededelingen kon de secretaris van de SZO vermelden dat er zich 22 leden van de SZO hadden afgemeld. Dat gold ook voor de 3 zusterverenigingen Nijmegen, NOT en Zutphen van COVS District Oost, alsmede de landelijke voorzitter van COVS Nederland, Ron Sotthewes. Het Jaarverslag SZO 2019 van de secretaris werd zonder één op- of aanmerking onder applaus en dankzegging aan de secretaris goedgekeurd en vast gesteld. Het financieel verslag 2019 (jaarrekening) van de penningmeester werd eveneens op het scherm getoond, waarbij een toelichting door de penningmeester René van der Elst werd gegeven. Ook de Jaarrekening werd na deze toelichting zonder één op- of aanmerking onder dankzegging aan en eveneens met applaus voor de penningmeester goedgekeurd en vastgesteld.

De voorzitter gaf vervolgens het woord aan de heer Siem de Jager, die namens de kascommissie verslag zou uitbrengen van de kascontrole, die op 28 juli jl. werd uitgevoerd. De kascommissie bestond dit jaar uit Jan Willem Westendorp en Siem de Jager. De heren Westendorp en De Jager hadden geen onvolkomen-heden in de financiële administratie ontdekt en stelden de Algemene Ledenvergadering voor om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen, hetgeen werd gehonoreerd met een applaus. Bij de verkiezing van de kascommissie trad Jan Willem Westendorp reglementair volgens het Huishoudelijk Reglement af en werd Siem de Jager voor een jaar herbenoemd. Reservelid Henk Maat werd in de kascommissie benoemd. De voorzitter vroeg daarna wie zich geroepen voelde om als reservelid te dienen. Ivor Knol bood vervolgens spontaan zijn diensten aan. Overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van 27 maart 2017 zou de contributie met ingang van 1 januari 2018 worden verhoogd met € 5,= in verband met het naderende 100-jarig jubileum in 2024. De contributie zou tot en met 2024 niet meer worden verhoogd, tenzij er zich (grote) financiële problemen zouden voordoen. De contributie blijft per 1 januari 2020 dan ook € 50,= per jaar voor de gewone leden. Voor de niet-actieve leden (voorheen donateurs) bedraagt de contributie per 1 januari 2020 € 37,50. De contributie voor aspirant A-leden (tot 19 jaar) wordt sinds 1 januari 2020 € 10,=, waarvan de afdracht aan COVS Nederland voor deze leeftijds-categorie € 9,= bedraagt. De contributie voor de B-aspiranten (19-22 jaar) blijft gehandhaafd op € 20,=. De afdracht aan COVS Nederland bedraagt sinds 1 januari 2020 € 15,=. Via een eventuele automatische incasso wordt de helft van de genoemde bedragen door de penningmeester in rekening gebracht. De SZO-leden, die de penningmeester van de SZO niet hebben gemachtigd, worden verplicht om in januari het volledige bedrag in zijn geheel te voldoen.

De begroting voor 2020 werd ook door de penningmeester van de SZO op het scherm toegelicht. Volgens de penningmeester is de begroting in grote lijnen een afspiegeling van de werkelijke kosten van de jaarrekening 2019. Evenals vorig jaar werd er ook weer een bedrag gereserveerd voor het 100-jarig jubileum in 2024. Ook de begroting werd goed gekeurd en vast gesteld.

Bij het punt bestuursbeleid memoreerde de voorzitter dat het bestuur ondanks de Corona-perikelen en het verschuiven van o.a. de Algemene Ledenvergadering toch nog aardig druk is geweest. De SZO had een behoorlijk aantal leden, dat in de “lappenmand” zat of nog altijd zit. Helaas was het door de Corona-periode niet altijd mogelijk om deze SZO-leden persoonlijk te bezoeken. De dank van de voorzitter ging uit naar de Erevoorzitter Jan Wissink voor het langs brengen van de diverse fruitmanden. Tevens dankte de voorzitter iedereen die zich op enigerlei wijze heeft ingezet voor de SZO. Hij dacht daarbij o.a. aan Marinus Blankvoort voor de organisatie van het klaverjassen en Klaas Muis bij het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi of aan de gasttrainers voor onze fysieke trainingen. Er hebben zich daarnaast 5 personen opgegeven bij COVS Nederland om het trainersdiploma te gaan behalen. Dat is goed voor de diversiteit op onze trainingsavonden.

De voorzitter bedankte namens het bestuur ook de Technische Commissie in de persoon van Age Albada, Ivor Knol, Arjen van ’t Slot en William Smit voor het afgelopen seizoen. Er stonden nog wel activiteiten op de planning, maar het Covid-19 virus gooide roet in het eten. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet.

De Kerstbingo “nieuw stijl” werd verzorgd door Wout Jongman en zijn familie met prachtige prijzen, waarbij hij werd geassisteerd door Jan Lahuis. Het was daarnaast zeer goed bezocht en de voorzitter vond het zeer gezellig en hoopt dat het mogelijk is om het dit jaar op deze wijze te herhalen.

Penningmeester René van der Elst en de voorzitter waren in juni bij het Voorzittersoverleg geweest waarbij alle Zwolsche voetbalverenigingen aanwezig waren. Voor een behoorlijk aantal voorzitters was de COVS in het algemeen en de SZO in het bijzonder onbekend. De voorzitter gaf aan dat zij de COVS en de SZO natuurlijk onder de aandacht hebben gebracht, dat o.a. heeft geresulteerd in een nieuwe donateur en een vervolgafspraak, die later dit jaar plaats gaat vinden. In navolging op deze avond werd de voorzitter benaderd door Jan Bosscher van de CSV ’28 om direct de daad bij het woord te voegen. Wat zou de SZO kunnen doen voor hun verenigingsscheidsrechters? Het idee was snel geboren om een gezamenlijke training te houden voor de leden van de SZO en de verenigingsscheidsrechters van de CSV ’28. Dit heeft tot op heden steeds plaats gevonden op elke zaterdagmorgen op de accommodatie van de CSV ’28 te Zwolle. Op deze wijze hadden de leden van de SZO twee trainingsmomenten in de week. De voorzitter zei dat er inmiddels weer 10 weken op zitten en er zit in de komende rustige periode meer aan te komen. Hierover zullen nog gesprekken plaatsvinden. De voorzitter dankte Jan Bosscher voor de geboden mogelijkheid op de zaterdagochtend.

De voorzitter gaf aan dat de SZO een eigen website heeft, maar dat is inmiddels alom bekend. Er is inmiddels ook een Instagram-account en de SZO had reeds een besloten pagina op Facebook.

De voorzitter verzocht vervolgens bestuurslid Hans van Bruggen om de zaal even met Tjibbe van Dijk te verlaten.

De voorzitter Eddy de Gier las vervolgens de voordracht van het bestuur van de SZO voor met de argumentatie en motivering om Tjibbe van Dijk te benoemen tot Lid van Verdienste van de SZO. De voordracht werd met applaus door de SZO-leden geaccordeerd. Hij vroeg de heren Van Bruggen en Van Dijk weer binnen te komen. De voorzitter deelde Tjibbe van Dijk mede, dat hij zojuist door de Algemene Ledenvergadering van de SZO was benoemd tot Lid van Verdienste van de SZO en overhandigde hem de bijbehorende oorkonde en speldde hem de bijbehorende SZO-speld op. Daar hoorde natuurlijk ook een boeket bloemen bij. De heer Van Dijk sprak de vergadering toe en zei dat hij dit totaal niet had verwacht. Hij was zichtbaar “overdonderd” en dankte de vergadering en het bestuur voor het in hem gestelde vertrouwen.

De voorzitter gaf vervolgens het woord aan bestuurslid Hans van Bruggen en Ivor Knol van de Technische Commissie, die de wisselbeker voor de spelregelwedstrijden om de Derk Jan Klein Tijssink Bokaal zouden uitreiken. De winnaar Evert Aukema werd naar voren geroepen, waarna de uitreiking plaatsvond.

Er waren geen vragen meer omtrent het gevoerde bestuursbeleid, zodat dit agendapunt werd afgesloten.

De voorzitter laste vervolgens een korte pauze in, waarin Hans van Bruggen en Ivor Knol (TC) een uit-eenzetting gaven omtrent het programma Socrative, waarmee spelregelwedstrijden georganiseerd kunnen worden. De TC gaat hiermee het komende seizoen weer de spelregelwedstrijden organiseren om de Derk Jan Klein Tijssink bokaal.

De voorzitter gaf aan dat volgens het rooster van aftreden overeenkomstig artikel 13, lid 3, van het Huishoudelijk Reglement de secretaris, de heer J. (Jan) Lahuis, periodiek aftredend was. De heer Lahuis heeft het bestuur in de bestuursvergadering van 24 oktober 2019 reeds laten weten, dat hij zich – bij leven en welzijn – als secretaris ter beschikking stelt tot de Algemene Ledenvergadering van 2024, wanneer de SZO het 100-jarig bestaan viert, tenzij het bestuur van mening is, dat hij eerder dient af te treden. De voorzitter zei dat dit niet aan de orde was. Er waren geen tegenkandidaten ingediend, zodat de secretaris voor een volgende periode van 3 jaar werd herbenoemd. Daarnaast was de heer W. (William) Smit van de Technische Commissie periodiek aftredend. Hij werd in 2017 voor een periode van 3 jaar benoemd. De heer Smit had de portefeuillehouder van het bestuur, de heer A.H. van Bruggen, laten weten, dat hij zich herkiesbaar stelde. Er waren ook hier geen tegen kandidaten, zodat de heer Smit eveneens bij acclamatie voor een periode van 3 jaar werd herbenoemd.

De voorzitter gaf aan dat de heer A. (Age) Albada aan het bestuur kenbaar heeft gemaakt, dat hij zijn functie in de Technische Commissie wenste neer te leggen, aangezien hij deze functie niet langer kon combineren met de functie van trainer van de groep Emmeloord en zijn drukke maatschappelijke baan.

Het bestuur heeft een vervanger weten te vinden in de persoon van R. (Remco) Jongman uit Emmeloord. De heer Jongman zal in het rooster van aftreden de plaats van de heer Albada in nemen. Omdat ook hier geen tegenkandidaten waren ingediend, werd de heer Jongman voor een periode van 1 jaar benoemd.

De voorzitter vroeg wie er nog iets had voor de rondvraag. Er waren geen vragen, zodat van dit punt geen gebruik werd gemaakt, waarna hij overging tot de huldigingen.

We hadden 1 lid die 40 jaar lid is van de COVS en 3 leden die 50 jaar lid zijn van de COVS. De voorzitter riep de heer Henk Schreurs naar voren. Henk is al 40 jaar lid van de SZO. Voor zover bij het bestuur bekend, heeft Henk geen functies binnen de SZO vervuld. De voorzitter speldde hem de 40-jarig lidmaatschapsspeld op en overhandigde hem een boeket bloemen. Vervolgens riep de voorzitter de heer Klaas Klaassen uit Zwolle bij zich. De heer Klaassen heeft eveneens geen functies in het bestuur of in de commissies van de SZO vervuld. De voorzitter speldde hem de 50-jarig lidmaatschapsspeld op en overhandigde hem eveneens een boeket bloemen. Toen was de heer Louis van Meenen uit Slagharen  aan de beurt. Hij heeft geen functies binnen de SZO vervuld maar het heeft de SZO in casu secretaris van de SZO heel veel moeite gekost om al zijn lidmaatschapsjaren bij de diverse COVS-groepen in Drenthe en Overijssel boven tafel te krijgen. De COVS-groepen Centraal Drenthe en Hoogeveen bestaan niet meer, zodat het archief op dat punt niet meer kon worden geraadpleegd. Het hoofdbestuur van de COVS heeft op advies van de secretaris van de SZO de inschrijfdatum bepaald op 1 augustus 1967. De bijbehorende 50-jarig lidmaatschapsspeld werd derhalve op de ALV van 2020 aan de heer Van Meenen uitgereikt. Hem werd eveneens een boeket bloemen overhandigd. Last but lot least riep de voorzitter Klaas Muis naar voren. Klaas Muis is eveneens 50 jaar lid van de COVS. De voorzitter las een hele reeks met functies voor. Een gigantische staat van dienst voor de COVS op lokaal -, districts- en landelijk niveau. De voorzitter gaf aan dat de heer Muis zijn sporen voor de COVS heeft verdiend, waar de SZO nog steeds van profiteert. Hij overhandigde de heer Muis de bijbehorende speld en een boeket bloemen.

Door de KNVB werd ook één onderscheiding uitgereikt aan een SZO-lid, te weten Ben Harmens uit Wijhe. Jan van Dijk overhandigde hem namens de KNVB de Waarderingsspeld voor Scheidsrechter van Verdienste en eveneens een boeket bloemen.

De voorzitter vroeg wie als genodigde het woord wenste te voeren. Hij gaf eerst SZO-lid Louis van Meenen het woord, die de SZO hartelijk dankte voor het vele speurwerk, waarna hij uiteindelijk de welverdiende 50-jarig lidmaatschapsspeld van de COVS – zij het 3 jaar na dato – uitgereikt kreeg.

De voorzitter gaf vervolgens het woord aan Johan Suurd, die namens het hoofdbestuur van COVS Nederland het woord voerde. Daarna gaf de voorzitter het woord aan erevoorzitter Jan Wissink, die alle gedecoreerden en (her)benoemde leden feliciteerde met hun benoeming(en).

De voorzitter dankte de v.v. KHC voor haar gastvrijheid en goede “zorgen” en reikte daarvoor een bloemetje uit aan het barpersoneel.

De voorzitter bedankte de leden voor het in hun gestelde vertrouwen en hun komst naar Kampen en wenste iedereen wel thuis.

Jan Lahuis, secretaris SZO.

Geplaatst in SZO Zwolle.