Privacy

De nieuwe Europese Privacywetgeving, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), die vanaf 25 mei 2018 van kracht is geworden, is ook van toepassing op de ledenadministratie van de SZO. Deze AVG komt in de plaats van de Nederlandse “Wet bescherming persoonsgegevens” van 6 juli 2000. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de documenten onder het tabblad “Privacy”. De AVG kent ook een meldingsplicht voor datalekken. SZO-leden, die een bestuursfunctie vervullen of een functie bekleden in een commissie en dientengevolge e-mails rondsturen, behoren een bepaalde gedragscode in acht te nemen. Daarom heeft de secretaris van de SZO de bijgaande flyer ontworpen. Hierin wordt nog eens benadrukt, dat er zorgvuldig dient te worden omgegaan met het verwerken van persoonsgegevens. Daar hoort ook de verzending van e-mails bij. In deze flyer staan algemene uitgangspunten en worden enkele waardevolle tips gegeven. Bestuursleden van de SZO en leden van Commissies van de SZO dienen zich deze uitgangspunten ter harte te nemen. Wanneer iemand “in de fout” gaat en er wordt een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens ingediend, dan kan de SZO worden beboet met een aanzienlijk geldbedrag, die in de tonnen kan lopen. Daarom verzoek ik iedereen kennis te nemen van deze flyer en daar ook naar te handelen. Het is echt niet zo moeilijk, maar het vraagt een grote mate van zorgvuldigheid en discipline.

Flyer AVG (privacy) 2019

Handleiding AVG