Verslag Algemene Ledenvergadering SZO d.d. 25 maart 2019

Om 20.05 uur opende voorzitter Eddy de Gier de Algemene Ledenvergadering van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), die evenals vorig jaar weer werd gehouden in het clubhuis van de v.v. KHC te Kampen. Het bestuur was opnieuw verheugd dat we er ook dit jaar voor de vierde opeenvolgende keer terecht konden.

Voor Eddy de Gier was het de tweede keer, dat hij de Algemene Ledenvergadering van de SZO mocht leiden.

In zijn openingswoord, waarin diverse ereleden, leden van verdienste en genodigden van de COVS en KNVB welkom werden geheten, werd één moment stilte in acht genomen voor het overlijden van onze dierbaren. Enkele SZO-leden hadden sterfgevallen in hun families en ook werd stil gestaan bij het overlijden van enkele prominente COVS-leden, zoals o.a. Gerben Koeslag, voormalig hoofdbestuurslid van de COVS, als vertegenwoordiger van COVS District Oost.

Vervolgens werd de agenda van deze 95ste Algemene jaarvergadering in een vlot tempo, zij het in een iets andere volgorde, afgewerkt. Dit vanwege het feit, dat kandidaat bestuurslid Wout Jongman voor zijn werk de vergadering eerder wenste te verlaten. De bestuursverkiezing en zijn huldiging als 40-jarig lid van de COVS werd naar voren gehaald.

De vergadering werd evenals voorgaande jaren weer begeleid via een power-point op het projectiescherm. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2018 werden onder dankzegging aan de secretaris ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. Bij de ingekomen stukken en mededelingen kon de secretaris van de SZO vermelden, dat er zich 29 leden van de SZO hadden afgemeld. Dat gold ook voor de 3 zusterverenigingen Almelo, NOT en Zutphen van COVS District Oost. Het Jaarverslag SZO 2018 van de secretaris werd zonder één op- of aanmerking onder applaus en dankzegging aan de secretaris goedgekeurd en vastgesteld.

Het financieel Jaarverslag 2018 (jaarrekening) van de penningmeester werd eveneens op het scherm getoond, waarbij een toelichting door de penningmeester René van der Elst werd gegeven. Ook de Jaarrekening werd na deze toelichting zonder één op- of aanmerking onder dankzegging aan en eveneens met applaus voor de penningmeester goedgekeurd en vastgesteld.

Zoals gememoreerd werd daarna punt 11 (Bestuursverkiezing) naar voren gehaald. Volgens het rooster van aftreden waren René van der Elst (penningmeester) en Hans van Bruggen (portefeuillehouder) periodiek aftredend. In de bestuursvergadering van 6 februari jl. hadden zij laten weten zich voor een volgende periode van 3 jaar herkies-baar te stellen. Aangezien er geen tegenkandidaten waren ingediend werden zij bij acclamatie met applaus opnieuw herkozen. Voorts was er sinds de ALV van 26 maart 2018 een vacature voor de functie van Commissaris II. Het bestuur is zeer verheugd dat zij voor deze vacature Wout Jongman uit Emmeloord bereid hadden gevonden om deze functie te gaan vervullen. De voorzitter vroeg de vergadering of zij met het voorstel van het bestuur akkoord konden gaan. Er volgde een daverend applaus.

De voorzitter feliciteerde Wout met zijn benoeming en overhandigde hem de nieuwe colbert van het bestuur en nodigde hem uit achter de bestuurstafel plaats te nemen. Nu deze plichtpleging was afgerond, kon Wout zelf bepalen, wanneer hij de Algemene Vergadering wenste te verlaten om naar Maastricht te vertrekken.

In 2017 werd de Technische Commissie geïnstalleerd. Zij werden voor respectievelijk 1, 2 en 3 jaar benoemd. Age Albada werd daar naderhand aan toegevoegd. Dit jaar is de heer J.A. (Arjen) van ’t Slot aftredend, die in 2017 voor 2 jaar benoemd werd. De heer Van ’t Slot had de portefeuillehouder van het bestuur, Hans van Bruggen, laten weten, dat hij zich herkiesbaar stelt. Het bestuur stelde voor hem voor een periode van 3 jaar te herbenoemen. Er waren geen tegenkandidaten ingediend, zodat ook hij bij acclamatie en met applaus werd herbenoemd.

De voorzitter pakte vervolgens de agenda weer op waar we waren gebleven. Hij gaf het woord aan de heer Jan Bosscher, die namens de kascommissie verslag zou uitbrengen van de kascontrole, die op 6 maart jl. uitgevoerd werd. De kascommissie bestond dit jaar uit Jan Bosscher en Jan Willem Westendorp. De heren Bosscher en Westendorp hadden geen onvolkomenheden in de financiële administratie ontdekt en stelden de Algemene Ledenvergadering voor om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen, hetgeen werd gehonoreerd met een applaus. Bij de verkiezing van de kascommissie trad Jan Bosscher reglementair volgens het Huishoudelijk Reglement af en werd Jan Willem Westendorp voor een jaar herbenoemd. Reservelid Siem de Jager werd in de kascommissie benoemd. De voorzitter vroeg daarna wie zich geroepen voelde om als reservelid te dienen. Henk Maat bood vervolgens spon-taan zijn diensten aan.

Overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van 27 maart 2017 zou de contributie met ingang van 1 januari 2018 worden verhoogd met € 5,= in verband met het naderende 100-jarig jubileum in 2024. De contributie zou tot en met 2024 niet meer worden verhoogd, tenzij er zich (grote) financiële problemen zouden voordoen. De contributie blijft per 1 januari 2019 dan ook € 50,= per jaar voor de gewone leden. Voor de donateurs bedraagt de contributie per 1 januari 2019 € 37,50. De contributie voor A-aspiranten (tot 19 jaar) blijft gehandhaafd op € 1,=, waarvan de afdracht aan COVS Nederland voor rekening van de SZO wordt genomen. De contributie voor de B-aspiranten (19-22 jaar) blijft gehandhaafd op € 20,=. Via de automatische incasso wordt de helft van de genoemde bedragen door de penningmeester in rekening ge-bracht. De SZO-leden en donateurs, die de penningmeester van de SZO niet hebben gemachtigd, worden verplicht om in januari het volledige bedrag in zijn geheel te voldoen. De begroting voor 2019 werd ook door de penningmeester van de SZO op het scherm toegelicht. Volgens de penningmeester is de begroting in grote lijnen een afspiegeling van de werkelijke kosten van de jaarrekening 2018. Evenals vorig jaar wordt er weer een bedrag gereserveerd voor het 100-jarig jubileum in 2024. Ook de begroting werd goed gekeurd en vast gesteld.

Bij het bestuursbeleid dankte de voorzitter iedereen die zich op enigerlei wijze heeft ingezet voor de SZO. De voorzitter dankte het bestuur voor al haar inzet en het vrij maken van de nodige uren. Achtereenvolgens werd aandacht besteed aan de Tech-nische commissie, waarbij de complimenten werden uitgedeeld aan Age Albada, Ivor Knol, Arjen van ’t Slot en William Smit voor al hun activiteiten. Vervolgens werd aan-dacht besteed aan de trainingsgroepen Emmeloord en Kampen en werden de namen van de trainers, Tiemen de Boer, Jan Jongman, Eddy de Gier, Siem de Jager en Wim Weuring genoemd. Ook de organisatie van de Kerstbingo, verzorgd door de families Jongman, Mulder en Van der Veen werd genoemd. De voorzitter wilde hen daarvoor op de ALV in het zonnetje zetten, maar Fred en Hans waren wegens ziekte niet in staat om de ALV te bezoeken. Daaraan wordt dus later aandacht besteed.

De Kerstbingo, thema-avonden en jaarvergaderingen kunnen wij dankzij v.v. KHC houden in hun clubgebouw. Het bestuur is erg ingenomen met deze samenwerking, zodat een speciale dank uitging naar de preses, voorzitter Tjibbe van Dijk van KHC en Johan de Leeuw. Vervolgens memoreerde de voorzitter het Scheidsrechtercongres van de COVS, gehouden in Oldenzaal, waar ons lid David van de Graaf was genomi-neerd voor de Gouden scheidsrechterfluit van de COVS. Deze ging echter nipt aan zijn neus voorbij. David wenste bij agendapunt 14 hierover het woord te voeren. Tenslotte noemde de voorzitter onze nieuwe website, die werd gebouwd door ons lid Maickel Dijkstra. Ook Maickel zou daarvoor deze avond in het zonnetje worden gezet, maar hij werd afgelopen week voor de tweede keer vader zodat hij eveneens verstek moest laten gaan. De voorzitter vroeg wie er nog vragen had over het door het bestuur gevoerde bestuursbeleid. Er waren geen vragen.

De voorzitter zegt dat hij bij dit punt aandacht wil besteden aan Marinus Blankvoort. Daarom had hij de Kaartcompetitie nog niet genoemd. Vervolgens verzocht hij de heer Blankvoort en zijn vrouw Dinie naar voren te komen. De heer Blankvoort werd lid van de SZO in 1982. Hij heeft zich gedurende 20 jaar ingezet voor de SZO. Hij volgde op de Algemene Ledenvergadering van 6 april 1999 de huidige erevoorzitter Jan Wissink op als organisator van de Kaartcompetitie van de SZO. De kaartcompetitie bestaat uit 8 kaartavonden, die zijn verdeeld over 8 maanden van september tot en met april van het lopende seizoen. Het bestuur van de SZO, maar ook de leden van de SZO, zijn de heer Blankvoort zeer erkentelijk voor de getoonde inzet. Het bestuur van de SZO heeft gemeend om de Algemene Vergadering voor te stellen om de heer Blankvoort te benoemen als Lid van Verdienste van de SZO. De voorzitter verzocht de Algemene Vergadering om de goedkeuring te ondersteunen met een applaus. Aan dit verzoek werd voldaan. De voorzitter feliciteerde de heer Blankvoort met zijn benoeming tot Lid van Verdienste en verzocht zijn vrouw Dinie om hem de bijbe-horende speld op te spelden. De voorzitter overhandigde haar vervolgens een boeket bloemen.

Vervolgens kwam de voorzitter bij de rondvraag. Erelid Klaas Muis merkte op dat voor de genoemde wisselbeker spelregels, wellicht de naam van Derk Jan Klein Tijssink zou kunnen worden gebuikt. Het bestuur neemt deze suggestie in de besluitvorming mee. Er waren verder geen vragen, zodat van dit punt geen gebruik werd gemaakt. Toen waren we aanbeland bij agendapunt 13 de “Huldigingen”. We hebben 1 lid die 25 jaar lid is van de COVS, 6 leden die 40 jaar lid zijn van de COVS en 2 leden, die 50 jaar lid zijn van de COVS. Zij zijn helaas niet allemaal aanwezig.

De voorzitter riep de heer Ben Bastiaan uit Kampen naar voren. Ben is reeds 40 jaar lid van de SZO. Voor zover bij ons bekend, heeft Ben geen functies binnen de SZO vervuld. De voorzitter speldde hem de 40-jarig lidmaatschapsspeld op en overhan-digde hem een boeket bloemen. Vervolgens riep de voorzitter de heer Jan Dul uit Heerde bij zich. Ook de heer Dul heeft geen functies in het bestuur of commissies van de SZO vervuld. De voorzitter speldde hem de 40-jarig lidmaatschapsspeld op en overhandigde hem eveneens een boeket bloemen. Toen was de heer André Clement uit Kampen aan de beurt. Hij heeft enkele jaren in de Technische Commissie van de SZO gefunctioneerd. Dat was bij de secretaris van de SZO echter niet bekend. De voorzitter speldde hem de bijbehorende speld bij het 40-jarig lidmaatschap van de COVS op en overhandigde hem ook een boeket bloemen. Vervolgens riep de voor-zitter de heer Dick Lamers uit Zwolle naar voren. De heer Lamers heeft tussen 1995 en 1999 vier jaar in het bestuur van de SZO gefunctioneerd. Na zijn carrière in het Betaald Voetbal als assistent-scheidsrechter heeft Dick zich diverse jaren ingezet voor de arbitrage door te participeren in de scheidsrechterscommissie van de KNVB Afdeling Zwolle en later in de werkcommissie van de KNVB District Oost. De voor-zitter speldde Dick ook de 40-jarig lidmaatschapsspeld van de COVS op en over-handigde hem het bijbehorende boeket bloemen.

Door de KNVB werden ook drie onderscheidingen uitgereikt aan drie SZO-leden. Aan de heren Arjen van ’t Slot uit Nunspeet, Ibadullah Avci uit Kampen en Henk Schreurs uit Kampen werden respectievelijk de Waarderingsspeld in Zilver, de Waarderings-speld in Goud en de speld voor Scheidsrechter van Verdienste met de bijbehorende oorkondes en boeketten bloemen uitgereikt.

De heer David van de Graaf uit Wezep had de voorzitter gevraagd om e.e.a. aan de leden van de SZO te vertellen. De heer Van de Graaf ging nader in op zijn nominatie voor de Gouden Scheidsrechterfluit van de COVS tijdens het Scheidsrechtercongres in Oldenzaal, waar hij helaas verstek moest laten gaan. Hij toonde de aanwezigen trots zijn ontvangen oorkonde als runner-up. Hij dankte de voorzitter van de SZO voor de nominatie en het feit dat hij hem in Oldenzaal had vertegenwoordigd.

Er kwamen verder geen genodigden meer aan het woord.

De voorzitter dankte de v.v. KHC voor haar gastvrijheid en goede “zorgen” en reikte daarvoor een bloemetje uit aan voorzitter Tjibbe van Dijk en aan het barpersoneel.

De voorzitter bedankte de leden voor het in hun gestelde vertrouwen en hun komst naar Kampen en wenste iedereen wel thuis.

 

 

Er waren 38 personen aanwezig, inclusief bestuur SZO, genodigden van de zuster-verenigingen, mevrouw D. Blankvoort en het bedienend personeel van de v.v. KHC.

De bijgaande foto’s zijn gemaakt door de heer A.J. (Bert) de Roo, Lid van Verdienste van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o.

Geplaatst in Geen categorie.