VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING SZO D.D. 27 MAART 2023

Om klokslag 20.00 uur opende voorzitter Wout Jongman deze 99-ste Algemene Ledenvergadering van de Scheidsrechters-vereniging Zwolle e.o. (SZO), die evenals de voorgaande jaren werd gehouden in het clubhuis van de v.v. KHC te Kampen, waar we voor de achtste opeenvolgende keer te gast waren

In zijn openingswoord heette hij diverse ereleden en leden van verdienste en genodigden van de COVS en KNVB welkom.


Hij verzocht de aanwezigen – voor zover mogelijk – te gaan staan om één minuut stilte ter nagedachtenis aan het overlijden van onze leden Hans Boender, Okko Koning en erelid Herman Snijder.

Vervolgens werd de agenda van deze 99ste Algemene jaarvergadering in een vlot tempo afgewerkt. De vergadering werd evenals voorgaande jaren weer begeleid via een power-point op het projectiescherm. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2022 werden onder dankzegging aan de secretaris ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. Bij de ingekomen stukken en mededelingen kon de secretaris van de SZO vermelden dat er zich 18 leden van de SZO hadden afgemeld. Dat gold ook voor de 3 zusterverenigingen Deventer, Nijmegen en Zutphen van COVS District Oost.

Het Jaarverslag SZO 2022 van de secretaris werd zonder één op- of aanmerking onder applaus en dankzegging aan de secretaris goedgekeurd en vast gesteld. Het financieel verslag 2021 (jaarrekening) van de penningmeester werd ook op het scherm getoond, waarbij een toelichting door de penningmeester René van der Elst werd gegeven. Er werd geen enkele vraag gesteld, zodat we ervan uit mogen gaan, dat de leden tevreden terug kijken op het afgelopen jaar. De Jaarrekening werd na deze toelichting onder dankzeg-ging aan en eveneens met applaus voor de penningmeester goedgekeurd en vastgesteld.

De voorzitter gaf vervolgens het woord aan de heer René Heeringa, die namens de kascommissie verslag zou uitbrengen van de kascontrole, die op 15 februari jl. had plaats gevonden. De kascommissie bestond dit jaar uit Ivor Knol en René Heeringa. De heren Knol en Heeringa hadden geen onvolkomenheden in de financiële administratie ontdekt en stelden de Algemene Ledenvergadering voor om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen, hetgeen werd gehonoreerd met een applaus. Bij de verkiezing van de kascommissie trad Ivor Knol reglementair volgens het Huishoudelijk Reglement af en werd René Heeringa voor een jaar herbe-noemd. Reservelid Jan Jongman werd in de kascommissie benoemd. De voorzitter vroeg daarna wie zich geroepen voelde om als reservelid te dienen. Ere-voorzitter Jan Wissink gaf zich spontaan op, doch na overleg stond hij zijn plaats af aan ere-lid Fred Mulder.

Overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van 27 maart 2017 zou de contributie tot en met 2024 niet meer worden verhoogd, tenzij er zich (grote) financiële problemen zouden voordoen. Deze problemen deden zich niet voor zodat de contributie per 1 januari 2023 dan ook blijft zoals het was. De bedragen zijn vermeld in de notulen.

De begroting voor 2023 werd ook door de penningmeester van de SZO op het scherm toegelicht. Volgens de penningmeester is de begroting in grote lijnen een afspiegeling van de werkelijke kosten van de jaarrekening 2022. Evenals vorig jaar werd er ook weer een bedrag gereserveerd voor het 100-jarig jubileum in 2024. Ook de begroting werd goed gekeurd en vastgesteld.


De voorzitter zegt, dat we iets afwijken van de agenda, want de heer L. (Bertus) van der Weerd heeft gevraagd of de huldiging iets eerder mocht plaatsvinden, want zijn dochter moet nog terug rijden naar Noord-Brabant. De voorzitter roept de heer Van der Weerd naar voren. De heer Van der Weerd werd lid van de COVS/SZO op 1 april 1983. Hij is dus 40 jaar lid van de SZO. Voor zover bekend heeft Bertus van der Weerd geen functies binnen de SZO bekleed. De heer A.J. (Bert) de Roo is bereid gevonden om foto’s te maken van de jubilarissen. Hij “schiet” een paar plaatjes. De voorzitter speldt hem de bijbehorende speld op en overhandigt hem een boeket bloemen. Hij wenst zijn dochter een goede reis terug naar huis.

De voorzitter zegt dat we na de Covid-19 pandemie in het lopende seizoen weer een aantal hebben kunnen op pakken. Uiteraard ons Jan Willem van Essen Zaalvoetbaltoernooi op 7 januari jl. Vervolgens heeft het overleg met de directe zusterverenigingen Meppel en Nijverdal op 24 januari jl. weer plaats gevonden. We hebben gezamenlijk afgesproken hier mee door te gaan omdat wij als 3 Scheids-rechtersverenigingen hiervan de meerwaarde inzien.

Inmiddels zien we ook weer dat er her en der scheidsrechtercursussen plaatsvinden. Dat zijn cursussen Verenigingsscheidsrechter en de SO-III. Op dit moment loopt er een cursus in Swifterbant bij Swift ’64, één bij Olde Veste in Steenwijk en een SO-III bij Flevo-Boys in Emmeloord. In december 2022 is er een SO-III cursus afgesloten bij CSV ’28 in Zwolle. En er komt een nieuwe cursus aan bij CSV ’28. Wij als SZO zorgen er voor dat er op de 3e of 4e avond iemand van ons aanwezig is om een presentatie te geven over de SZO en de COVS. Op deze manier geven we vorm en inhoud aan het meer bekend maken van de COVS en SZO, maar ook aan ledenwerving. Inmiddels hebben we de eerste nieuwe leden mogen verwelkomen.

Op 31 januari jl. hebben we bezoek gehad van de KNVB bij de trainingsgroep in Kampen door Max Wolfkamp en Sander Franken. De groep Emmeloord was ook uitgenodigd. De voornoemde heren namen ons mee in hetgeen de KNVB momenteel mee bezig is. Een toch wel historisch moment, dat de KNVB contact zoekt met de lokale COVS-groepen om hen mee te nemen in de plannen vanuit de KNVB. De SZO wil ook een actievere rol daarin blijven meespelen.

Verder blijven we het beleid voortzetten waarbij we op verzoek oefenwedstrijden trachten te voorzien van scheidsrechters of een arbitraal trio. En we blijven doorgaan met de Beltona Cup wedstrijden te voorzien van arbitrale trio’s.

Ook de kaartavond blijven we mee doorgaan. Al wordt het v.w.b. het aantal deelnemers wel wat krap. Hans van der Veen en Jan Lahuis werden bedankt voor de organisatie.

De voorzitter dankte ook namens het bestuur de Technische Commissie, gevormd door de heren Remco Jongman, Ivor Knol, Arjen van ’t Slot en William Smit, vanuit het bestuur aangestuurd door Jarno Schoonhoven.

Kijk voor meer informatie ook op onze website www.szozwolle.nl, waar ook de Challenge van een lid te vinden is. Of op Instagram en onze besloten Facebookpagina.

Ook dit jaar zijn weer de clubkampioenschappen spelregels om de Derk Jan Klein Tijssink Bokaal gehouden. Dit heeft v.w.b. de eerste 3 plaatsen de volgende uitslag opgeleverd:

1. Evert Aukema;
2. René Heeringa;
3. Eddy de Gier.

Tot slot bedankt de voorzitter zijn collega bestuursleden hartelijk voor hun inzet en loyaliteit in de afgelopen periode.

Er waren verder geen vragen meer over het gevoerde bestuursbeleid, zodat de voorzitter dit punt afsluit.

De voorzitter zegt dat volgens het rooster van aftreden, overeenkomstig artikel 13, lid 3, van het Huishoudelijk Reglement, de secretaris, heer J. (Jan) Lahuis periodiek aftredend is. De heer Lahuis heeft het bestuur van de SZO in de bestuursvergadering van 25 januari 2023 laten weten, dat hij zich voor één jaar herkiesbaar stelt, zoals dat ook reeds op de Algemene Ledenvergadering van 2020 werd medegedeeld. Toen werd reeds voorgesteld om aan te blijven tot het jubileumjaar, en om één jaar een kandidaat secretaris met de huidige secretaris mee te laten lopen, teneinde goed te zijn voorbereid op zijn taak, die in 2024 op hem wacht.


De voorzitter wil de Algemene Vergadering iets voorleggen. Zoals bekend treedt Jan Lahuis volgend jaar af. Hij heeft aangegeven dat hij bereid is om het Clubblad van de SZO nog 1 of twee jaar te maken. Het bestuur is op zoek gegaan naar een opvolger. En die is mogelijk gevonden in de persoon van Remco Jongman. Het bestuur ziet nu voor zich dat Jan en Remo het komende jaar alvast aan kennisdeling doen. M.a.w. Jan gaat Remco inwerken. Remco heeft ook nog de Jubileumcommissie te doen. Het bestuur zal met Remco afspreken hoe we vorm en inhoud geven aan het inwerktraject. De voorzitter wil aan de Algemene Vergadering de vraag voorleggen of er vanuit deze vergadering ook bezwaren bestaan tegen een eventuele benoeming van Remco volgend jaar. Remco is immers zijn zoon en na een benoeming zouden zij dus voorzitter en secretaris zijn. Voor hen beiden is dat overigens geen enkel probleem. Daarom wil hij de vraag voorleggen aan de Algemene Vergadering, zoals zojuist werd geformuleerd. Is er vanuit de Algemene Vergadering op voorhand bezwaar tegen een voorgenomen benoeming van Remco Jongman als secretaris van de SZO? Uiteraard staat volgend jaar de officiële voordracht op de agenda van de ALV van 2024. Er komt geen enkele reactie en er wordt ook geen vraag gesteld, zodat mag worden aangenomen dat er geen bezwaren bestaan. De voorzitter dankt de Algemene Vergadering voor haar vertrouwen.

Daarnaast is de heer W. (William) Smit van de Technische Commissie dit jaar aftredend. De heer Smit heeft de portefeuillehouder Technische zaken van het bestuur, de heer J. (Jarno) Schoonhoven laten weten, dat hij zich niet voor een volgende periode van 3 jaar herkiesbaar stelt. Het bestuur stelt de Algemene Vergadering voor om in de plaats van de heer Smit op grond van het Huishou-delijk Reglement, heer E.R. (Evert) Aukema te benoemen. Er zijn geen tegenkandidaten, zodat de voorzitter vraagt of de SZO-leden akkoord kunnen gaan met de herbenoeming van Jan Lahuis en de benoeming van Evert Aukema. Er volgt opnieuw applaus, zodat allen bij acclamatie zijn (her)benoemd. De voorzitter feliciteert secretaris Jan Lahuis met zijn herbenoeming en Evert Aukema met zijn benoeming in de Technische Commissie. Hij wenst hem veel succes in de TC.

De voorzitter roept de heer Smit naar voren. Hij bedankt William voor zijn inzet in de TC en overhandigt hem een boeket bloemen.

De heer I.M. (Ivor) Knol heeft de portefeuillehouder Technisch zaken medegedeeld, dat hij op de ALV van 2023 zal aftreden. De voor-zitter dankt ook Ivor voor zijn inzet in de TC maar het bloemetje zal hem op een later tijdstip worden overhandigd, want Ivor heeft zich afgemeld met griep.

Voor de heer Knol is nog geen vervanger gevonden. De voorzitter vraagt de Algemene Vergadering om toestemming of het bestuur zelfstandig in de vacature mag voorzien. De officiële benoeming volgt dan volgend jaar. Er komt geen reactie, zodat we er van uitgaan, dat dit akkoord is.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan Remco Jongman, secretaris van de Jubileumcommissie. Hij zal e.e.a. uitleggen over het jubileum. Hij wil nog niet veel uitwijden over het programma, want daarover zijn de meningen nogal verdeeld, maar heeft wel een verzoek aan de SZO-leden om eventueel sponsoren te zoeken voor het 100-jarig Jubileum van de SZO.

De voorzitter deelt mede, dat het bestuur de Algemene Vergadering voorstelt om de ALV’s van 2024 en 2025 te houden op respec-tievelijk de maandagen 25 maart 2024 en 31 maart 2025.

De voorzitter vraagt wie de secretaris mag noteren voor de rondvraag. Er zijn geen vragen, zodat van dit agendapunt geen gebruik wordt gemaakt en de voorzitter dit punt afsluit.

De voorzitter last vervolgens een kleine pauze in.


De voorzitter zegt dat we evenals voorgaande jaren weer enkele jubilarissen hebben. Dit jaar hebben we er 7. Ze zijn vanavond allemaal aanwezig. Hij roept eerst de heer S. (Siem) de Jager naar voren. Siem is lid geworden op 1 juli 1997. Hij is 25 jaar lid van de SZO/COVS. Voor zover bekend heeft Siem geen bestuursfuncties vervuld. De heer De Jager is echter wel reeds 10 jaar één van de trainers van de SZO, waarvoor dank. De voorzitter speldt hem de bijbehorende speld op en overhandigt hem een boeket bloemen.

De voorzitter roept vervolgens de heer H. (Henk) Schrik naar voren. De heer Schrik is lid van de COVS/SZO sinds 1 april 1983. Hij is dus 40 jaar lid. De heer Schrik heeft in twee periodes van 4 en 14 jaar bestuursfuncties vervult binnen de SZO. Bij zijn aftreden werd de heer Schrik benoemd tot erelid van de SZO. De voorzitter speldt hem eveneens de bijbehorende speld op en overhandigt hem een boeket bloemen.


De voorzitter roept vervolgens J. (Hans) van der Veen naar voren. De heer Van der Veen is sinds 1 april 1983 lid van de COVS/SZO. Hij is eveneens 40 jaar lid. De heer Van der Veen heeft sinds 1984 diverse bestuursfuncties vervuld. Vanaf 1992 – 2017 als voorzitter van de SZO. Bij zijn aftreden werd de heer Van der Veen benoemd tot erelid van de SZO. De voorzitter speldt hem de bijbehorende speld op en overhandigt hem een boeket bloemen.

De voorzitter roept vervolgens de heer T. (Tjibbe) van Dijk naar voren. De heer Van Dijk is sinds 15 november 1972 lid van de COVS/SZO. Hij is dus 50 jaar lid. De heer Van Dijk heeft diverse functies vervuld binnen de Technische Commissie maar ook binnen het bestuur van de SZO. Tjibbe van Dijk werd op de ALV van 2020 benoemd tot Lid van Verdienste van de SZO. De voorzitter speldt hem de bijbehorende speld op en overhandigt hem een boeket bloemen.

De voorzitter roept vervolgens de heer T. (Teun) van Unen naar voren. De heer Van Unen is sinds 24 december 1972 lid van de COVS/SZO. De heer Van Unen is derhalve eveneens 50 jaar lid van de SZO. De heer van Unen was een reeks van jaren trainer van de SZO en als zodanig lid van de Technische Commissie. Ook was hij jaren lid van de Toto-Lottocommissie van de SZO. De heer Van Unen werd op 9 april 2001 benoemd tot Lid van Verdienste van de SZO. De voorzitter speldt hem de bijbehorende speld op en overhandigt hem een boeket bloemen.


Tot slot roept de voorzitter de heer J. (Jan) Kamphuis naar voren. De heer Kamphuis is sinds 1 januari 1963 lid van de COVS/SZO. Hij is dus reeds 60 jaar lid van de SZO. Voor zover bekend heeft de heer Kamphuis geen bestuursfuncties binnen de SZO vervuld, doch de heer Kamphuis heeft zich bij de KNVB zeer verdienstelijk gemaakt voor de arbitrage. De voorzitter reikt de heer Kamphuis een mooie plaquette van de COVS uit en overhandigt hem een boeket bloemen.

De voorzitter vraagt wie van de genodigden nog het woord wenst te voeren. Hij geeft het woord aan Dirk Koning, portefeuillehouder van het Bestuur COVS Nederland (BCN). De heer Koning dankt de SZO voor de uitnodiging. Hij zegt het een eer te vinden te mogen spreken bij een COVS-groep zoals Zwolle. Hij zegt heel veel respect te hebben voor het bestuur van de SZO. Altijd tip-top in orde, maar wat wil je ook met zo’n secretaris als Jan Lahuis. Het is altijd prettig als je iemand in het bestuur hebt, waarop je kunt bouwen. Hij zegt dat bij het Hoofdbestuur van COVS Neder-land de noodklok heeft geklonken. Er zijn nog zoveel zaken, die het BCN wenst op te pakken, maar het ontbreekt het Hoofdbestuur aan mankracht. Er zijn “te weinig handen aan het bed” om het zo maar eens uit te drukken. Hij doet een beroep op de COVS-groepen om kaderleden ter beschikking te stellen. Er wordt vaak gezegd dat er geen beleid is in Zeist, doch dat is er wel degelijk. Het is alleen zo dat het door de KNVB in Zeist of in het district Noord-Oost niet wordt door gezet naar de COVS-groepen. Er zijn te weinig scheidsrechterbegeleiders. Hij stip nog even aan, dat alle COVS-groepen het afgelopen jaar twee kwartalen minder contributie hoefden te betalen. Hij feliciteert de secretaris met zijn herbenoeming en alle gedecoreerden. Hij dankt het bestuur van de SZO voor zijn spreektijd. De voorzitter dankt de heer Koning voor zijn mooie woorden. De voorzitter zegt dat de SZO, maar ook de COVS-groep Nijverdal blij zijn met het initiatief van de KNVB District Noord-Oost om in gesprek te geraken met de Scheidsrechtersverenigingen in de COVS Districten Noord en Oost. Het is duidelijk dat er te weinig scheidsrechters zijn, dus dan zullen we ze moeten opleiden.


Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de erevoorzitter Jan Wissink. Het is een traditie geworden dat hij de vergadering toespreekt. De ere-voorzitter Jan Wissink zegt dat hij hier met gemengde gevoelens staat naar aanleiding van het overlijden van enkele vooraanstaande SZO-leden, zoals Okko Koning, maar vooral erelid Herman Snijder en Hans Boender. Hij memoreert nogmaals het overlijden van Klaas Muis, ook een “diehard” van de SZO. Zij hebben veel, zowel bestuurlijk als financieel voor de SZO betekent. In de glorietijd van de SZO kon er veel worden georgani-seerd en was er ook heel veel belangstelling. Het is jammer dat deze personen het 100-jarig bestaan niet meer mee mogen maken. De heer Wissink feliciteert de secretaris met zijn herbenoeming. Hij feliciteert alle jubilarissen met hun onderscheiding en feliciteert de SZO-leden, die zijn benoemd en herbenoemd in hun functie. Hij wil de groeten over brengen van Jan Bosscher, die net uit het ziekenhuis is ontslagen na een grote operatie. Hij bedankt het bestuur voor wat zij in de afgelopen jaren voor de SZO heeft gedaan op weg naar het 100-jarig jubileum van de SZO in 2024.

De voorzitter bedankt de heer Wissink voor zijn mooie woorden.

De voorzitter dankte de v.v. KHC voor haar gastvrijheid en goede “zorgen” en reikte daarvoor een bloemetje uit aan Betty en Martin, het bedienend personeel van v.v. KHC.

Hij dankt Bert de Roo, die ook vanavond weer foto’s heeft gemaakt.

De voorzitter dankt alle SZO-leden voor het gestelde vertrouwen in dit bestuur en de komst naar Kampen en wenst iedereen wel thuis.

Geplaatst in SZO Zwolle.