Verslag JAV van COVS Nederland d.d. 18 mei 2019

Op 18 mei jl. vertrok René van der Elst omstreeks 07.30 uur uit Dronten richting Almere en was ongeveer om 08.05 uur aan de Isadora Duncanweg 33 te Almere.

Circa 20 kilometer voor Gorinchem op de A27 hebben we ongeveer een kwartier in de file (langzaam rijdend verkeer) gestaan, omdat een personenauto met een veel tè zwaar beladen tandemasser was geschaard en over de kop was geslagen. Eén rijstrook was dicht zodat we over de rechterbaan en vluchtstrook door moesten rijden. We waren omstreeks 09.20 uur in het clubgebouw van de GSV (Gorinchemse Scheidsrechtersvereniging e.o.). Nadat we enkele reeds aanwezige COVS-leden hadden begroet, konden we aan een lekker bakje koffie met een plakje cake beginnen.

Nadat ondergetekende de presentielijst had getekend, konden we in een partytent achter het GSV-gebouw de binnen druppelende COVS-vertegenwoordigers onder het genot van een tweede “bakkie” de hand drukken. Voor mij uiteraard nog heel veel “oud” gedienden, maar ondanks dat de COVS aan-zienlijk vergrijst, komen er toch ook heel veel jonge bestuurders bij. De secretarissen van b.v. Almelo, Apeldoorn, Enschede, Nijmegen, Nijverdal en Winterswijk uit COVS District Oost, zijn tussen de 25 en 45 jaar. Ook elders in het land komen steeds meer jongere leden in het bestuur van COVS-groepen.

De voorzitter van COVS Nederland, Pol Hinke, benaderde mij met de vraag of ik alleen was of dat de SZO met meerdere personen was. Ik vertelde dat we met z’n tweeën waren, waarop hij de vraag stelde of ik als Lid van Verdienste van COVS Nederland zitting wilde nemen in het Stembureau ten behoeve van de verkiezing van voorzitter van COVS Nederland. Dat heb ik uiteraard toegezegd, zodat René namens de SZO onze stem zou uitbrengen.

De voorzitter van COVS Nederland deelde mede, dat hij de vergadering iets later zou beginnen, omdat er nog vele genodigden in de file op de A27 zouden staan. Hij opende omstreeks 10.15 uur de 87ste Jaarlijkse Algemene Vergadering van COVS Nederland.

Nadat we een minuut stilte in acht hadden genomen voor de ons ontvallen COVS-leden, zoals ere-lid Jaap Bax, ere-voorzitter Govert van de Borden, Lid van Verdienste Koo Koekoek en voormalig VCN-lid Gerben Koeslag uit COVS District Oost, werd de agenda voortvarend ter hand genomen.

De voorzitter deelde vervolgens mede dat agendapunt 17 “Verkiezing leden Bestuur COVS Nederland”

zou worden behandeld nà agendapunt 5. De notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 8 september 2018, het Jaarverslag secretaris 2018 en Jaarverslag penningmeester 2018 werden goed gekeurd en vastgesteld.

De voorzitter van de COVS gaf vervolgens een toelichting op het agendapunt van de verkiezing. Hij

deelde mede, dat dit wel een bijzondere gelegenheid is, want volgens hem werd er in de historie van de COVS nog nooit een stemming verricht voor het kiezen van een nieuwe voorzitter van COVS Neder-land. De voorzitter verkondigde daarna de samenstelling van het stembureau, waarvan ik de “secretaris“ werd. Frans Sijben (Zuid II), “oud” VCN-lid werd voorzitter van het stembureau en Ben Wirken (Zuid I), tevens “oud” VCN-lid, werd als lid toegevoegd. Pol Hinke gaf antwoord op de eerste vraag, zoals deze werd gesteld in de brief van de Oostelijke COVS-groepen. Er was geen draagvlak-onderzoek gedaan, omdat zij het niet nodig achtten en omdat de “vertrouwenscommissie” ook een zwijgplicht had met betrekking tot de aangediende kandidaten. Hij deelde vervolgens mede dat René Kiebert een toelichting zou geven op de gevolgde procedure en dat de beide kandidaten daarna de mogelijkheid zou worden gegeven om zich nader voor te stellen.

De voorzitter gaf vervolgens het woord aan René Kiebert, voorzitter van de “vertrouwenscommissie”, die e.e.a. zou verduidelijken over de gevolgde procedure en die ook de tweede vraag van de Oostelijke COVS-groepen omtrent de wegingscriteria zou beantwoorden.

De door de COVS-groepen van COVS District Oost “aangewezen” spreker André Bakker, ging akkoord

met de gegeven antwoorden op de door ons gestelde vragen, maar stelde vervolgens geen aanvullende vragen, waarna Marco Arnoldus van de COVS-groep Zutphen nog het woord nam. Hij stelde namelijk de vraag waarom het VCN nog een tweede kandidaat ut COVS District Oost had benaderd, terwijl er reeds een kandidaat uit COVS District Oost was.

De voorzitter van de “vertrouwenscommissie” deelde mede, dat hij hier niet op in kon gaan in verband met de privacy van de kandidaten. Tja, dan ben je uitgepraat. Ik nam eveneens nog het woord door te zeggen, dat de kandidaat Ron Sotthewes bij de Deventer Scheidsrechtersvereniging is afgetreden omdat hij tè weinig tijd had voor de COVS en waar hij als voorzitter van COVS Nederland dan wel de tijd denkt weg te halen. Deze vraag werd echter niet al te zeer op prijs gesteld. Ik heb de aanwezige vertegenwoordigers van de COVS-groepen erop gewezen zich te moeten realiseren op welke kandidaat men hun stem uitbrengt.

De beide kandidaten stelden zich zelf voor en probeerden zich zelf te “verkopen” als de beste kandidaat voor de opengestelde functie van voorzitter. Ron Sotthewes deed “een boekje open” over zijn vele ervaring als bestuurder van diverse verenigingen en Frank Sanders ging meer in op zijn visie op het besturen van de organisatie en waarop hij zijn pijlers als nieuwe voorzitter zou richten.

De secretaris van COVS Nederland, Pieter-Jan Janssen, legde vervolgens de procedure uit met betrek-king tot de stemming, waarna het initiatief neergelegd werd bij de stemcommissie en het stembureau. Achter de bestuurstafel werd een tafel ingericht als “stemhokje”.

Frans Sijben nodigde vervolgens alle stemgerechtigde groepen per District, te beginnen bij Noord, uit om te komen stemmen. Ondergetekende deelde de stembiljetten uit. Aan 6 COVS-groepen, die een volmacht van een andere COVS-groep hadden, werden twee stembiljetten uitgereikt. Ik noteerde aan welke COVS-groep één of meerdere stembiljetten werden uitgereikt. Ben Wirken turfde het aantal stembiljetten, dat in de stembus werd gedeponeerd.

Nadat alle aanwezige COVS-groepen hadden gestemd, trokken de leden van het stembureau zich terug om de stemmen te tellen. Ondertussen werd de JAV vervolgd met het agendapunt “intermezzo”, dat werd verzorgd door de partner van de landelijke secretaris, Pieter-Jan Janssen, die in haar dagelijkse leven organisatieadviseur is bij Afas te Leusden.

Nadat door Christ van de Donk een foto was gemaakt van de leden van het stembureau, kon de stem-bus worden geledigd en kon het tellen beginnen.

Ook de andere leden van het stembureau verwachtten een “nek-aan-nek-race” om het voorzitterschap van COVS Nederland. Frank Sijben opende de briefjes en noemde de naam van de kandidaat waarop gestemd was en ik las het stembiljet met hem mee en turfde het aantal uitgebrachte stemmen per persoon. Ben Wirken bewaarde de stembriefjes op drie verschillende stapeltjes.

Bij het tellen van de stemmen, had ik al vrij snel “in de gaten”, dat het – wat ons betreft – de verkeerde kant op ging. Bij het tellen van ongeveer de helft van de uitgebrachte stemmen, lag Ron Sotthewes al voor met 15 – 5. Zijn meerderheid nam steeds meer toe. Toen had ik al “in de smiezen” dat wij het met de kandidatuur van Frank Sanders niet zouden gaan redden. Uiteindelijk waren er 28 stemmen voor Ron Sotthewes, 11 stemmen voor Frank Sanders en 2 blanco stemmen, die statutair als ongeldig worden aangemerkt.

Bijgaand een Excel-sheet, waarop de namen van de COVS-groepen staan, die één of meerdere (bij volmacht) stemmen hebben uitgebracht, alsmede een aanname van mij omtrent de stemverdeling.

Er waren 9 COVS-groepen uit COVS District Oost (welke dat zijn, kun je zien in de Excel-sheet).

Frank Sanders had 9 steunbetuigingen uit COVS District Oost. Daarvan waren Enschede en Hengelo niet aanwezig en hebben ook geen volmacht afgegeven. Deventer zou blanco stemmen en ik vermoed dat Nijmegen ook blanco heeft gestemd, omdat de voorzitter Geo van Tintelen tijdens het bestuurders-overleg op 6 mei jl. in Deventer ook nogal terughoudend was en zich gereserveerd opstelde. Dat betekent dat Frank Sanders 7 stemmen heeft gekregen van de 9 COVS-groepen uit District Oost en nog 4 stemmen uit de andere Districten. Frank verklaarde zelf, dat hij een steunbetuiging had van Alkmaar en Groningen. Deze groepen waren niet op de JAV aanwezig, maar hadden een volmacht afgegeven aan respectievelijk Amsterdam en Oldambt & Veenkoloniën. Ik ga er vanuit dat Peter de Waard (voorzitter van Amsterdam) twee stemmen heeft uitgebracht op Frank Sanders. Ik ga er ook vooralsnog vanuit dat de voorzitter van de COVS-groep Oldambt & Veenkoloniën (Roelf Koops) dat ook heeft gedaan namens de beide COVS-groepen uit de provincie Groningen. Frank Sanders had ook een steunbetuiging van de COVS-groep Tilburg, maar die COVS-groep was niet aanwezig. Dat verklaart mijns inziens het aantal van 11 stemmen dat Frank Sanders heeft gekregen. Helaas veel te weinig om de stemming voor de functie van Voorzitter van COVS Nederland te kunnen winnen.

Na dit bijzondere agendapunt werden de volgende agendapunten snel en zonder al te veel vragen en opmerkingen afgewerkt. Opvallend was wel, dat er namens de externe organisaties, zoals de KNVB (Sebastiaan Kleijburg) en de Belangenvereniging Amateur Voetbalverenigingen (Ben van Olffen) niemand het woord voerde.

Nadat de voorzitter Pol Hinke de voorzittershamer had overhandigd aan de nieuwe gekozen voorzitter Ron Sotthewes, voerde de secretaris van COVS Nederland het woord tot de afscheid nemende voor-zitter Pol Hinke. Hij bedankte hem voor zijn inzet voor de COVS en het feit dat de contacten met de KNVB toch weer enigszins zijn genormaliseerd. Pieter-Jan Janssen reikte aan Pol Hinke de Zilveren Scheidsrechter van de COVS uit.

Pol Hinke dankte zijn bestuur en de COVS-groepen voor hun jarenlange support en vertrouwen en sloot de JAV van 2019 af, waarna we aan de (uitstekende) lunch konden beginnen. Omstreeks 13.35 zaten we weer in de auto en konden huiswaarts keren. Nadat René mij in Almere had afgezet, kon hij de afscheidswedstrijd VSCO 61 – Owios (0-0) van Jos Huis in ’t Veld nog bezoeken. Daarvan staat reeds een artikel op de website www.szozwolle.nl.

Ik hoop iedereen hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Jan Lahuis, secretaris SZO.

Geplaatst in Geen categorie.