VERSLAG JAN WILLEM VAN ESSEN ZAALVOETBALTOERNOOI 2023

Het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) kan terug kijken op een geslaagd districtstoernooi zaalvoetbal van COVS District Oost, dat voor de 41-ste keer werd georganiseerd.

De voorzitter Wout Jongman wilde omstreeks 9.55 uur de opening verrichten, maar toen hadden de heren scheidsrechters de eerste bal reeds laten rollen. Hij had bij de ontvangst van de teams hen reeds een gezond en voorspoedig 2023 gewenst en ook een sportief toernooi.

Het was dit jaar een toernooi, met een moeizame stap daar naar toe. Er hadden zich diverse COVS-groepen afgemeld daar op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar enkele scheidsrechtersbijeenkomsten zowel door KNVB en COVS waren gepland. Op het laatste moment zegden er ook nog eens twee COVS-teams af, maar wilde er ook één COVS-groep met twee teams meedoen. Dat werd door het bestuur van de SZO toegestaan, maar naderhand trok men de aanmelding toch weer in.

Het traditionele Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi werd uiteindelijk gespeeld met slechts 5 COVS-groepen: Apeldoorn, Deventer, Enschede, Nijverdal en Zwolle.

Er werd in één poule een halve competitie gespeeld. Iedereen speelde een keer tegen iedereen. Na afloop van de laatste wedstrijd zou de winnaar – in principe – bekend zijn. Na enkele kritische noten vooraf werd het wedstrijdschema qua tijd iets ingekort en werd er tussen de wedstrijden een ruimere “wisseltijd” van 5 minuten gegeven. Ook de lunchpauze werd verruimd van een half uur naar een uur. Er werd nu 2x 9 minuten gespeeld en bedroeg de tijd voor het wisselen van speelhelft 2 minuten.

Evenals de laatste keer in 2020 werden de wedstrijden geleid door twee scheidsrechters, zodat er geen lijnrechters benodigd waren. De heren Hans van Duren, Sibo van der Laan en Louis van Meenen kweten zich uitstekend van hun taak.

Het team van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) beet het spits af tegen het team van de Scheidsrechtersvereniging Nijverdal e.o. (SNO). Het werd een gelijk opgaande wedstrijd, die – helaas voor de SZO – geen winnaar opleverde (1-1). De tweede wedstrijd ging ook tussen twee “aartsrivalen”, de Scheidsrechtersverenigingen Apeldoorn e.o. (SAO) en Deventer e.o. (DSV). Apeldoorn trok heel gedecideerd aan het langste eind met 3-0. Daarna moest de SZO weer aan de bak tegen de Scheidsrechters-vereniging Enschede e.o. (SEO). Deze wedstrijd werd door de SZO nipt verloren met 1-0. De wedstrijd tussen de SNO en SAO eindigde in 0-2. In de tweede wedstrijd van de DSV werd er overtuigend gewonnen van de SEO met 3-0. In verband met een wijziging in het programma en het feit dat het lunchschema werd opgeschoven, moest de DSV twee keer achter elkaar spelen. Dat kon echter niet anders.

Het heeft hen geen “windeieren” gelegd, want zij waren goed warm gedraaid en lieten de SZO kansloos achter met een tweede nederlaag (2-4). Na de lunchpauze werd het toernooi hervat met de wedstrijd SEO – SNO. Deze wedstrijd eindigde onbeslist in 1-1. Vervolgens de laatst wedstrijd van de SZO. Met een kleine marge van één doelpunt werd met 0-1 gewonnen van de SAO. Door deze uitslag zou de SAO de laatste wedstrijd moeten winnen van de SEO om nog een kans te maken om de titel te prolongeren.

De wedstrijd tussen SNO en DSV eindigde in een overwinning (1-2) voor de Deventenaren, waardoor zij reeds een optie namen op de eindoverwinning. De SAO moest minimaal winnen van de SEO met één doelpunt verschil, want zij hadden een beter doelsaldo dan de DSV. Maar dat gebeurde niet, het bleef in een hele bloedstollende wedstrijd 1-1. Daardoor werd de DSV de districtskampioen zaalvoetbal van COVS District Oost van 2023 met 9 punten en een doelsaldo van 9-6. Apeldoorn had 7 punten en een doelsaldo van 6-2.

Tijdens het toernooi werd evenals voorgaande jaren een groots opgezette verloting gehouden om de kosten van het toernooi enigszins te drukken. Dat werd vroeger verzorgd door ons erelid Klaas Muis, maar helaas is Klaas ons in 2021 ontvallen. Aangezien het toernooi – zonder kruisfinales – enigszins anders van opzet was, werd er bij de verloting voor gekozen om de loten tijdens de lunchpauze aan de man/vrouw te brengen. Dat werd een onverwacht goede formule, want er werden veel loten verkocht. De prijzen voor de verloting, de vleesschotels, rollades, slagroomtaarten en flessen wijn werden verzorgd door bestuurslid Hans van Bruggen en kwamen uiteraard ten laste van de penningmeester van de SZO.

Na afloop dankte de voorzitter Wout Jongman de v.v. KHC voor het beschikbaar stellen van de accommodatie en het verzorgen van een uitstekende lunch. Ook dankte hij de scheidsrechters voor de goede arbitrage. Hij dankte eveneens Aalt Mulder van de EHBO, die dit keer alleen was, want zijn maatje Harm Bleuming had andere verplichtingen en een tweede man of vrouw was niet beschikbaar. Aalt hoefde – gelukkig – slechts 2 keer in actie te komen.

Vervolgens werd overgegaan tot de prijsuitreiking. Aangezien er in één poule werd gespeeld, was de winnaar na de laatste wedstrijd direct bekend. De voorzitter reikte de prijzen uit. Op de laatste plaats eindigde Nijverdal met 2 punten uit 4 wedstrijden, op de vierde plaats eindigde Zwolle met 4 punten.

Op de derde plaats eindigde Enschede met 5 punten. De voorzitter overhandigde de aanvoerder de beker. Op de tweede plaats eindigde Apeldoorn met 7 punten. Ook hun aanvoerder werd een beker overhandigd. Op de eerste plaats eindigde Deventer met 9 punten. De voorzitter overhandigde de beker aan Marcel van Schalkwijk, de aanvoerder van Deventer. Vervolgens overhandigde Wout Jongman hem de bijbehorende fraaie wisselbeker met de “grote oren”. Marcel van Schalkwijk dankte de SZO voor de uitstekende organisatie en heerlijke lunch. Hij sprak de hoop en wens uit, dat er volgend jaar weer meer COVS-teams uit COVS District Oost mee zullen doen. Daar gaat het bestuur van de SZO ook vanuit.

De erevoorzitter van de SZO, Jan Wissink, reikte de Piet de Vos-bokaal uit aan het team van Zwolle, dat zich over de hele dag het sportiefst had gedragen. Zij mogen de Fair Play-bokaal een jaar in hun prijzenkast hebben staan.

De voorzitter herinnerde iedereen er aan, dat het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi ook volgend jaar wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand januari 2024. Een week later organiseert de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. ook het Landelijk Kampioenschap Zaalvoetbal (NK) van COVS Nederland op 13 januari 2024.

De voorzitter Wout Jongman wenste iedereen een sportieve voortzetting van het seizoen en dankte iedereen voor hun komst en wenste iedereen wel thuis.

Het Bestuur SZO.

IN MEMORIAM HANS BOENDER

Op maandag 24 oktober jl. kregen we via een bericht op WhatsApp van Erelid Hans van der Veen dat ons SZO-lid Hans Boender, op 20 oktober jl. was overleden.

De SZO had op dat moment nog geen rouwkaart ontvangen.

Op dezelfde dag werd secretaris Jan Lahuis gebeld door de Ere-voorzitter Jan Wissink, die een persoonlijke kaart had ontvangen, om te vragen of de SZO eveneens was geïnformeerd. De heer Wissink was door mevrouw Anneke Boender-Koster gevraagd iets te zeggen op de uitvaartplechtigheid, zodat hij verzocht om enkele bijzonderheden omtrent Hans Boender met hem te delen.

Twee dagen later kreeg ik ook een rouwkaart op persoonlijke titel. Op de rouwkaart stond vermeld, dat de crematie in besloten kring zou plaatsvinden. Vandaar dat er ook geen delegatie van de SZO op de uitvaartplechtigheid aanwezig was.

In de onderstaande bijlage, treffen jullie een “In Memoriam” van Hans Boender aan.

In Memoriam Hans Boender

Dat Hans Boender moge rusten in vrede!

Het bestuur SZO.

IN MEMORIAM HERMAN SNIJDER

Op zondag 21 augustus jl. bereikte ons – via erevoorzitter Jan Wissink – het droevige bericht, dat ons Erelid Herman Snijder zondagmorgen vredig was ingeslapen.

Een grote delegatie van de SZO was aanwezig op het afscheid op vrijdagavond 26 augustus jl en de crematieplechtigheid op zaterdag 27 augustus jl.

In de onderstaande bijlage treffen jullie een “In Memoriam” aan van SZO-lid Herman Snijder.

In Memoriam (Herman Snijder)

We zullen Herman altijd blijven herinneren als een hele aimabele en markante man, die veel voor de SZO, KNVB en Maatschappij heeft betekend.

We wisten, dat Herman ongeneeslijk ziek was, maar door zijn positieve instelling en levensdrang wisten we niet wanneer het moment daar zou zijn, dat zijn lichaam de ongelijke strijd zou verliezen.

Dat Herman Snijder moge rusten in vrede!

Het bestuur SZO.

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING SZO d.d. 28 MAART 2022

Om 20.05 uur opende de nieuwe voorzitter Wout Jongman zijn eerste Algemene Leden-vergadering van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), die evenals de voor-gaande jaren werd gehouden in het clubhuis van de v.v. KHC te Kampen. Het bestuur was verheugd dat we onze ALV in verband met de Coronacrisis nu eens op het juiste tijdstip, de laatste maandag van de maand maart, konden houden. We waren dit maal voor de zevende achtereenvolgende keer te gast bij de v.v. KHC.

In zijn openingswoord heette hij diverse ereleden en leden van verdienste en genodigden van de COVS en KNVB welkom.

Hij verzocht de aanwezigen – voor zover mogelijk – te gaan staan om één minuut stilte ter nagedachtenis aan het overlijden van ons lid Ulbe Posthumus en Netty Mulder, de vrouw van ons erelid Fred Mulder.

Vervolgens werd de agenda van deze 98ste Algemene jaarvergadering in een vlot tempo afgewerkt. De vergadering werd evenals voorgaande jaren weer begeleid via een power-point op het projectiescherm. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 30 augustus 2021 werden onder dankzegging aan de secretaris ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. Bij de ingekomen stukken en mededelingen kon de secretaris van de SZO vermelden dat er zich 16 leden van de SZO hadden afgemeld. Dat gold ook voor de 6 zusterverenigingen Deventer, Doetinchem, Nijmegen, NOT, Winterswijk en Zutphen van COVS District Oost.

Het Jaarverslag SZO 2021 van de secretaris werd zonder één op- of aanmerking onder applaus en dankzegging aan de secretaris goedgekeurd en vast gesteld. Het financieel verslag 2021 (jaarrekening) van de penningmeester werd ook op het scherm getoond, waarbij een toelichting door de penningmeester René van der Elst werd gegeven. Er werd slechts één vraag gesteld over het aantal donaties van de voetbalverenigingen in ons werkgebied. Van de circa 80 à 90 verenigingen, die zijn aangeschreven, hebben er 11 verenigingen een donatie aan de penningmeester over gemaakt. De Jaarrekening werd na deze toelichting onder dankzegging aan en eveneens met applaus voor de penningmeester goedgekeurd en vastgesteld.

De voorzitter gaf vervolgens het woord aan de heer Henk Maat, die namens de kascommissie verslag zou uitbrengen van de kascontrole, die 28 februari jl. werd uitgevoerd. De kascommissie bestond dit jaar uit Henk Maat en Ivor Knol. De heren Maat en Knol hadden geen onvolkomenheden in de financiële administratie ontdekt en stelden de Algemene Ledenvergadering voor om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen, hetgeen werd gehonoreerd met een applaus. Bij de verkiezing van de kascommissie trad Henk Maat reglementair volgens het Huishoudelijk Reglement af en werd Ivor Knol voor een jaar herbenoemd. Reservelid René Heeringa werd in de kascommissie benoemd. De voorzitter vroeg daarna wie zich geroepen voelde om als reservelid te dienen. Lid van Verdienste Jan Jongman bood spontaan zijn diensten aan. Overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van 27 maart 2017 zou de contributie tot en met 2024 niet meer worden verhoogd, tenzij er zich (grote) financiële problemen zouden voordoen. Deze problemen deden zich niet voor zodat de contributie per 1 januari 2022 dan ook blijft zoals het was. De bedragen zijn vermeld in de notulen.

De begroting voor 2022 werd ook door de penningmeester van de SZO op het scherm toegelicht. Volgens de penningmeester is de begroting in grote lijnen een afspiegeling van de werkelijke kosten van de jaarrekening 2021. Evenals vorig jaar werd er ook weer een bedrag gereserveerd voor het 100-jarig jubileum in 2024. Ook de begroting werd goed gekeurd en vast gesteld.

Bij het punt bestuursbeleid deelde de voorzitter mede, dat we op de ALV een overeenkomst zouden ondertekenen met VDH Civiel Project Management voor de sponsoring van de trainingsshirts, maar de heer G.J. van der Heide kon er helaas niet bij zijn, zodat een ander moment zal worden gekozen om de overeenkomst te tekenen.

De voorzitter zegt dat het i.v.m. de Covid-19 pandemie in het afgelopen jaar soms wel een uitdaging was om met iedereen contact te houden. Normaal zie je elkaar bij het klaver-jassen, op de training of bij een activiteit van de SZO. Nu was het rekening met elkaar houden om maar niet besmet te raken. Het afgelasten van de Kerstbingo en het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi was eigenlijk een logisch gevolg.

Inmiddels zien we gelukkig dat er al weer een flink aantal weken getraind kan worden en ook worden er competitiewedstrijden gefloten en inmiddels ook met publiek. Laten we hopen dat we het seizoen regulier kunnen afmaken.

Ook willen we als bestuur op korte termijn weer activiteiten organiseren. Zo is het kaarten weer gestart en deelt de voorzitter mede, dat we op vrijdag 22 april a.s. een Paasbingo gaan houden. Het bestuur verwacht voor de zomer ook nog wel één of twee technische avonden te kunnen organiseren. Maar dat ligt bij onze TC.

Met name Hans van Bruggen krijgt nog steeds veel aanvragen voor arbitrage van de omliggende voetbalverenigingen. Hierbij kijken wij altijd naar het niveau van deze clubs en onze leden. Ook of je komt trainen en dus fysiek in orde bent, is voor Hans en Jarno een voorwaarde. Je bent bij een wedstrijd immers ook ons reclamebord.

Ook de Beltona cup is weer gestart. Ook daar is Hans druk mee om trio’s te regelen en aan te stellen. En daar blijven we mee doorgaan.

De voorzitter bedankt Jan Lahuis en Hans van der Veen voor het organiseren van de kaartcompetitie. Die is inmiddels weer gestart, maar het aantal deelnemers neemt wel af. Het is daardoor nog maar de vraag hoe lang we daar nog mee door kunnen gaan.

Namens het bestuur bedankt de voorzitter de Technische Commissie in de persoon van Remco Jongman, Ivor Knol, Arjen van `t Slot en William Smit en onze portefeuillehouder Jarno Schoonhoven voor het afgelopen seizoen.

Over bijna twee jaar bestaat de SZO 100 jaar. En uiteraard laten we dat niet zo maar voorbij gaan. Later tijdens deze vergadering staat de installatie van de jubileumcom-missie op de agenda. De voorzitter deelt mede dat het jubileumjaar 2024 duidelijk bij ons op de agenda staat.

Ook gaan we spelregelavonden weer nieuw leven proberen in te blazen. Inmiddels hebben we de eerste aanvraag binnen. Bent u actief bij een voetbalclub of heeft u er  contacten geef daar aan wat we doen met spelregels. Laat ze zich aanmelden en voor

€ 50,= per avond komt de SZO een avond verzorgen. Voor onze donateurverenigingen verzorgen wij zo’n avond gratis. Hierdoor kweken we meer bekendheid voor de SZO, maar ook meer bekendheid aan spelregels.

Ook zijn wij voornemens om meer in opleidingen voor scheidsrechters te gaan doen. Als voorbeeld noemt de voorzitter dat wij als SZO een verenigingspakket afnemen bij de KNVB en een scheidsrechterscursus organiseren. Voor voetbalverenigingen is dat vaak niet haalbaar. Krijg maar eens 15 of 18 cursisten van één vereniging op een cursus. Dat lukt vrijwel nooit. Wij als SZO kunnen dat wel door in een bepaalde regio een cursus uit te schrijven en cursisten van verschillende verenigingen deel te laten nemen. Dat is goed-koper voor de verenigingen. Het levert de SZO naamsbekendheid op en  is een wezenlijk onderdeel van het werven van nieuwe leden. En tegenwoordig hebben wij ook twee docenten van de KNVB in ons ledenbestand, te weten Hans van Bruggen en Bert Slot uit De Krim.

De SZO heeft deelgenomen aan een online vergadering met het Bestuur COVS Neder-land (BCN) omtrent de toekomstvisie van de COVS. We hebben het als heel constructief ervaren, maar de verslaglegging is nog niet ontvangen. Wanneer dat er is, zullen we daarover iets publiceren op onze website.

Bij dit agendapunt hadden we de uitreiking van Derk Jan Klein Tijssink Bokaal gepland, doch de winnaar Henk Bosch heeft zich vlak voor deze vergadering afgemeld, zodat we een ander moment zullen zoeken om de bokaal uit te reiken. Hij traint mee in Kampen, zodat het na afloop van een training kan gebeuren.

Het Clubblad had in 2021 haar 60-ste Jaargang. Daarom heeft de secretaris evenals in 2011 in alle (5) clubbladen de puzzelrubriek “De Knapste Kop van de SZO” opgenomen. De winnaar is geworden Hans van der Veen uit Dalfsen met een puntentotaal van 269. Tweede werd Bert de Roo met slechts 1 punt minder (268) en derde werd Henk Damhuis met 264 punten. De voorzitter roept Hans van der Veen naar voren. Hij reikt hem het certificaat, de 1e prijs van € 10,= en een boeket bloemen uit. JL deelt mede dat hij voor alle deelnemers een kleine herinnering beschikbaar heeft.

Tot slot bedankt de voorzitter zijn collega bestuursleden hartelijk voor hun inzet en loyaliteit in de afgelopen periode.

Er waren verder geen vragen meer over het gevoerde bestuursbeleid, zodat de voorzitter dit punt afsluit.

De voorzitter zegt dat volgens het rooster van aftreden, overeenkomstig artikel 13, lid 3, van het Huishoudelijk Reglement, de penningmeester de heer L.C.M. (René) van der Elst en portefeuillehouder A.H. (Hans) van Bruggen, periodiek aftredend zijn. De heren Van der Elst en Van Bruggen hebben het bestuur van de SZO in de bestuursvergadering van 2 februari 2022 laten weten, dat zij zich voor een volgende periode van 3 jaar herkiesbaar stellen. Aangezien de bestuursleden J. (Jarno) Schoonhoven en Hans van Bruggen van portefeuille hebben geruild, treden zij thans op het rooster van aftreden in elkaars plaats.

Daarnaast is de heer J.A. (Arjen) van ’t Slot van de Technische Commissie dit jaar aftredend. Hij heeft de portefeuillehouder Hans van Bruggen laten weten, dat hij zich voor een volgende periode van 3 jaar herkiesbaar stelt. Het bestuur stelt de Algemene Vergadering voor om de heer Van ’t Slot te herbenoemen. Er zijn geen tegenkandidaten, zodat de voorzitter vraagt of de SZO-leden akkoord kunnen gaan met de herbenoemingen. Er volgt opnieuw applaus, zodat allen bij acclamatie zijn herbenoemd, waarna de voorzitter dit punt af sluit.

De voorzitter geeft een toelichting op de WBTR (Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen). Deze wet is op 1 juli 2021 in werking getreden en geldt voor alle stichtingen en verenigingen, dus ook voor de SZO. Om hieraan te voldoen moeten de Statuten en het Huishoudelijk Reglement worden aangepast. Voor de Statuten geeft de wetgever de verenigingen 5 jaar de tijd, zodat deze wijziging later volgt. Het bestuur verzoekt de leden om akkoord te gaan met het voorliggende voorstel om het Huishoudelijk Reglement aan te passen. De “Continuïteitscommissie” is een fictieve commissie, die alleen op papier actief is. We hebben een aantal “oud”-bestuursleden bereid gevonden om de functies “fictief” in te vullen. Als voorzitter Eddy de Gier, als secretaris Wim Weuring en als penningmeester Bert de Roo. De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn zodat we deze eventueel kunnen toelichten. Het voorstel is helder, er zijn geen vragen, zodat dit punt is aangenomen.

De voorzitter zegt dat er de laatste tijd negatieve geluiden zijn opgevangen omtrent de benoeming van Leden van Verdienste. Het bestuur heeft gemeend om hiervoor thans enkele nieuwe criteria “vast” te leggen. Er is altijd nog maatwerk mogelijk, maar het bestuur schept hiermee wel meer duidelijkheid voor eventuele benoemingen in de toekomst. De voorzitter vraagt of hierover nog vragen en opmerkingen zijn. Deze zijn er niet, zodat het voorstel unaniem wordt goedgekeurd en vastgesteld.

De voorzitter geeft aan dat we het 100-jarig bestaan van de SZO niet onopgemerkt voorbij zullen laten gaan. Daarom hebben we gemeend om vroegtijdig een Jubileumcommissie in het leven te roepen, zodat de commissieleden alle tijd hebben om een leuk en attractief programma voor te bereiden. Het bestuur van de SZO is er apetrots op om een commissie van 7 personen te kunnen presenteren. De voorzitter roept de SZO-leden naar voren, die zich bereid hebben verklaard in de Jubileumcommissie te participeren. De beoogde voorzitter Eddy de Gier, de beoogde secretaris Remco Jongman, de beoogde penning-meester René van der Elst en andere beoogde leden Evert Aukema, Mark van de Brug, Jos Huis in ’t Veld en Wim Weuring, Jos en Mark zijn helaas niet aanwezig. We zijn heel blij met deze samenstelling van jong tot oud. Er is reeds een eerste oriënterend gesprek geweest met de commissie. We willen alles niet “dichttimmeren”, zodat thans beoogde leden worden genoemd. Als de commissie besluit om een andere voorzitter of secretaris te benoemen, dan is dat mogelijk. Als de SZO-leden ideeën hebben voor het jubileum, dan kunnen zij dit kenbaar maken bij de commissie. Er wordt nog een e-mailadres jubileum@szozwolle.nl aangemaakt. Tot die tijd kunnen suggesties nog bij de secretaris van de SZO worden ingediend. Er zijn al twee SZO-leden (Theo Gebbink en Jan Wissink) bezig geweest om ideeën op papier te zetten. Dit document is reeds aan de commissieleden kenbaar gemaakt. Eén ding is in elk geval reeds zeker. We hebben vorig jaar op de JAV van COVS Nederland reeds aangegeven, dat wij graag de voetbaltoernooien zouden willen organi-seren. Dat lukte niet omdat de COVS-groep Helmond in 2024 eveneens haar 100-jarig jubileum viert. De groep Helmond organiseert in 2024 het NK Veldvoetbal en de SZO organiseert het NK Zaalvoetbal van de COVS. De datum is nog niet bekend, maar het zal waarschijnlijk de tweede zaterdag 13 januari 2024 zijn. Het bestuur heeft ook een taak-opdracht voor de Jubileumcommissie geformuleerd, maar het is puur bedoeld als richtlijn. De voorzitter vraagt of de SZO-leden akkoord kunnen gaan met de installatie van deze Jubileumcommissie. Er volgt applaus. De voorzitter zegt er ook alle vertrouwen in te hebben dat het met deze commissie moet gaan lukken om een heel leuk jubileumprogramma op te stellen.

De voorzitter last vervolgens een kleine pauze in.

De voorzitter vraagt, wie de secretaris mag noteren voor de rondvraag. Er zijn geen vragen, zodat de voorzitter dit punt afsluit.

De voorzitter zegt dat we evenals voorgaande jaren weer enkele jubilarissen hebben. We hebben – in verband met Corona – een aantal spelden, dat nog niet kon worden uitgereikt. Vandaag is Henk Loman aanwezig, die vorig jaar reeds 40 jaar lid van de COVS (SZO) was. De voorzitter roept Henk naar voren. Hij speldt hem de bijbehorende speld op en overhandigt hem een boeket bloemen. Bert de Roo is bereid gevonden om foto’s te maken van de jubilarissen. Hij “schiet” een paar plaatjes. De voorzitter roept vervolgens Henk Maat naar voren, die 25 jaar lid is van de COVS (SZO). De voorzitter speldt hem de 25-jarig lidmaatschapsspeld op en overhandigt hem ook een boeket bloemen. Vervolgens roept hij Dirk Ruiter naar voren. Dirk is reeds 40 jaar lid van de COVS (SZO). De voorzitter speldt hem ook de bijbehorende 40-jarig lidmaatschapsspeld op en wordt hem ook een boeket bloemen overhandigd. Dan roept de voorzitter Wim de Graaf naar voren. Wim is meer dan 50 jaar lid van de COVS (SZO). De voorzitter speldt hem de bijbehorende 50-jarig lidmaatschapsspeld op en overhandigt hem het boeket bloemen. De voorzitter roept vervolgens Fred Mulder naar voren. Ook Fred is reeds 50 jaar lid van de COVS (SZO). Hem wordt eveneens de 50-jarig lidmaatschapsspeld opgespeld en een boeket bloemen overhandigd. Tenslotte roept de voorzitter de secretaris Jan Lahuis naar voren. Hij is ook reeds meer dan 50 jaar lid van de COVS. Hij is lid geweest van COVS “Hondsrug” van 1971 tot 2007. Daarna lid geworden bij de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. en in 2008 in het bestuur van de SZO benoemd. De voorzitter speldt hem de 50-jarig lidmaatschapsspeld op en overhandigt hem eveneens een boeket bloemen.

De voorzitter deelt mede dat hij en de secretaris vanavond vòòr de vergadering (omstreeks 19.00 uur) samen in Zwolle zijn geweest bij Okko Koning. Hij verblijft nu in het Zonnehuis in Zwolle. Het gaat achteruit met zijn gezondheid en het bestuur van de SZO is blij dat we in overleg met zijn zoon Jacko een tijdstip hebben kunnen afspreken om aan Okko Koning de 25-jarig lidmaatschapsspeld van de COVS (SZO) uit te kunnen reiken. Door een fout in de ledenadministratie van de SZO kon deze speld nog niet eerder worden aangevraagd. Als de heer Koning het mag beleven, dan is hij over 4 jaar ook reeds 40 jaar lid van de COVS, zodat hij dan opnieuw een speld uitgereikt zal krijgen.  De familie Koning was er blij mee dat we hun vader nog in het zonnetje konden zetten door hem thans de speld op te spelden. Dit werd gevierd met een kopje koffie en gebakje.

De voorzitter vraagt wie van de genodigden nog het woord wenst te voeren. Hij geeft het woord aan erevoorzitter Jan Wissink. De heer Wissink feliciteert alle jubilarissen met hun onderscheiding en feliciteert de SZO-leden, die zijn benoemd en herbenoemd in hun functie. Hij zegt het bijzonder fijn te vinden dat er zo’n “brede” Jubileumcommissie is geïnstalleerd. Het is ook goed om dit nu reeds 2 jaar vòòr het jubileumjaar te doen. Hij heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de Jubileumcommissie met een heel mooi programma voor de dag zal komen.

Hij dankt de voorzitter van de SZO voor de snelle vergadering. Volgens hem een record.

De voorzitter bedankt de heer Wissink voor zijn mooie woorden.

De voorzitter dankte de v.v. KHC voor haar gastvrijheid en goede “zorgen” en reikte daarvoor een bloemetje uit aan Betty en Martin, het bedienend personeel van v.v. KHC.

De secretaris geeft nog één boeket bloemen dat over gebleven is aan de voorzitter van de v.v. KHC, Tjibbe van Dijk, voor het beschikbaar stellen van hun accommodatie en de geweldige medewerking in alles. De secretaris geeft het laatste boeket bloemen aan de voorzitter Wout Jongman voor het leiden van zijn eerste ALV als voorzitter van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o.

De voorzitter dankt alle SZO-leden voor het gestelde vertrouwen in dit bestuur en de komst naar Kampen en wenst iedereen wel thuis.