GEDENKWAARDIGE ALGEMENE LEDENVERGADERING SZO 2024

Om circa 20.05 uur opende voorzitter Wout Jongman deze 100-ste Algemene Ledenvergadering van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), die evenals de voorgaande jaren werd gehouden in het clubhuis van de v.v. KHC te Kampen, waar we voor de negende opeenvolgende keer te gast waren.

In zijn openingswoord heette hij diverse ereleden en leden van verdienste en genodigden van de COVS en KNVB welkom. Hij heette de bestuurders van de groepen Nijverdal en Winterswijk van harte welkom.

Hij verzocht de aanwezigen – voor zover mogelijk – te gaan staan om één minuut stilte ter nagedachtenis aan het overlijden van onze leden Lucas Wakker en Jan Bosscher en de kleinzoon van ons lid Hans van Duren.

Vervolgens werd de agenda van deze 100ste Algemene jaarvergadering in een vlot tempo afgewerkt. De vergadering werd evenals voorgaande jaren weer begeleid via een power-point op het projectiescherm. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2023 werden onder dankzegging aan de secretaris ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. Bij de ingekomen stukken en mededelingen kon de secretaris van de SZO vermelden dat er zich 33 leden van de SZO hadden afgemeld. Dat gold ook voor de 3 zusterverenigingen Deventer, Doetinchem en Zutphen van COVS District Oost.

Het Jaarverslag SZO 2023 van de secretaris werd behandeld en voor het eerst sinds jaren werd door de erevoorzitter Jan Wissink twee vragen gesteld. In de eerste plaats over het overleg met de zusterverenigingen Nijverdal en Meppel. De voorzitter Wout Jongman deelde de heer Wissink mede, dat de besturen de meerwaarde inzien omdat je als COVS-groepen elkaar moet steunen en elkaar ook van informatie kunt voorzien, zodat je niet altijd zelf het “wiel” behoeft uit te vinden. De tweede vraag betrof het bezoek van de KNVB. De secretaris deelde de heer Wissink mede, dat het bestuur van de SZO de indruk heeft, dat de KNVB District Noord-Oost steeds meer toenadering zoekt omdat ze blijkbaar ook in de gaten hebben dat we elkaar nodig hebben in het werven van meer scheidsrechters. Er werden geen vragen meer gesteld, zodat het Jaarverslag 2023 van de secretaris van de SZO, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen, onder applaus en dankzegging aan de secretaris werd goedgekeurd en vastgesteld. Het financieel verslag 2023 (jaarrekening) van de penningmeester werd ook op het scherm getoond, waarbij een toelichting door de penningmeester René van der Elst werd gegeven. Er werd geen enkele vraag gesteld, zodat we ervan uit mogen gaan, dat de leden tevreden terug kijken op het afgelopen jaar. De Jaarrekening werd na deze toelichting onder dankzegging aan en eveneens met applaus voor de penningmeester goedgekeurd en vastgesteld.

De voorzitter gaf vervolgens het woord aan de heer René Heeringa, die namens de kascommissie verslag zou uitbrengen van de kascontrole, die op 16 februari jl. had plaats gevonden. De kascommissie bestond dit jaar uit René Heeringa en Jan Jongman. De heren Heeringa en Jongman hadden geen onvolkomenheden in de financiële administratie ontdekt en stelden de Algemene Ledenvergadering voor om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen, hetgeen werd gehonoreerd met een applaus. Bij de verkiezing van de kascommissie trad René Heeringa reglementair volgens het Huishoudelijk Reglement af en werd Jan Jongman voor een jaar herbenoemd. Reservelid Fred Mulder werd in de kascommissie benoemd. De voorzitter vroeg daarna wie zich geroepen voelde om als reservelid te dienen. De heer Marco Meeuwissen gaf zich spontaan op.

Overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van 27 maart 2017 zou de contributie tot en met 2024 niet meer worden verhoogd, tenzij er zich (grote) financiële problemen zouden voordoen. Deze problemen deden zich niet voor, zodat de contributie per 1 januari 2024 dan ook blijft zoals het was. De bedragen zijn vermeld in de notulen.

De begroting voor 2024 werd ook door de penningmeester van de SZO op het scherm toegelicht. Volgens de penningmeester is de begroting in grote lijnen een afspiegeling van de werkelijke kosten van de jaarrekening 2023. Ook de begroting over 2024 werd goed gekeurd en vastgesteld.

De voorzitter komt bij het volgende punt, het Bestuursbeleid. We hebben in 2018 een document Bestuursbeleid vast gesteld en daar handelen we ook in grote lijnen naar. We gaan de komende periode bezien of we dat document wellicht een keer moeten aanpassen. Feit blijft dat de Technische Commissie de komende periode weer activiteiten gaat organiseren. Op 16 april a.s. is er een Technische avond bij de trainingsgroep Kampen en 11 juni a.s. hebben we een Technische avond bij de v.v. Flevo Boys in Emmeloord waarvoor Betaald Voetbal scheidsrechter Alex Bos reeds zijn medewerking heeft toegezegd. Als er nog andere activiteiten worden georganiseerd zal de TC dit zo spoedig mogelijk in de groepsapp bekend maken. We gaan zaterdag 30 maart a.s. eerst met een bus vol naar de voetbalwedstrijd in de Bundes Liga: Borussia Mönchengladbach – FC Freiburg.

Wij blijven de cursussen voor verenigingsscheidsrechters binnen ons werkgebied gewoon bezoeken, want dat is voor de ledenwerving heel belangrijk en het blijkt zijn vruchten af te werpen.
Hans van Bruggen en Jarno Schoonhoven krijgen van omliggende voetbalverenigingen aanvragen voor arbitrage (scheidsrechters of trio’s). Hierbij kijken zij altijd naar het niveau van deze clubs en onze leden. Of je komt trainen en of je fysiek in orde bent, want dat is voor hen een voorwaarde.
De SZO blijft zijn medewerking verlenen aan de Beltona Cup, alhoewel deze inmiddels een andere naam en hoofdsponsor heeft gekregen. Het heet nu Kozijndeal Nederland Beloften competitie.

De voorzitter wil Hans van der Veen en Jan Lahuis bedanken voor de organisatie van de kaartcompetitie. Echter hebben zij besloten dat dit seizoen het laatste seizoen is. Op 18 april a.s. vindt de laatste kaartavond plaats, tenzij iemand zich geroepen voelt om de organisatie op zich te nemen.
De voorzitter dankt namens het bestuur de Technische Commissie onder leiding van Jarno Schoonhoven en verder de personen Remco Jongman, die vandaag aftreedt, Ivor Knol, Arjen van ’t Slot, William Smit, Evert Aukema en Reiny Griemink.
Daarnaast bedankt de voorzitter alle (gediplomeerde) trainers, die bij toerbeurt de trainingen hebben verzorgd bij Flevo Boys Emmeloord en KHC Kampen. Hij noemt achtereenvolgens Age Albada, Eddy de Gier, René Heeringa, Siem de Jager, Marco Meeuwissen, Jari Procee en Wim Weuring.

Kijk voor meer informatie ook op onze website www.szozwolle.nl, waar ook de Challenge van een lid te vinden is. Of op Instagram en onze besloten Facebookpagina.

Ook dit jaar zijn weer de clubkampioenschappen spelregels om de Derk Jan Klein Tijssink Bokaal gehouden. Dit jaar is de winnaar William Smit, die de wisselbeker ook reeds eerder in zijn bezit had. De voorzitter reikt de wisselbeker aan William uit en overhandigt hem ook een boeket bloemen.

Tot slot bedankt de voorzitter zijn collega bestuursleden hartelijk voor hun inzet en loyaliteit in de afgelopen periode.

Er waren verder geen vragen meer over het gevoerde bestuursbeleid, zodat de voorzitter dit punt afsluit.

De voorzitter zegt dat volgens het rooster van aftreden, overeenkomstig artikel 13, lid 3, van het Huishoudelijk Reglement, de voorzitter, de heer W. (Wout) Jongman en de portefeuillehouder de heer A.H. (Hans) van Bruggen periodiek aftredend zijn. De voornoemde heren hebben tijdens de bestuursvergadering van 14 februari jl. te kennen gegeven, dat zij voor een periode van 3 jaar herkiesbaar zijn. Hij vraagt de vergadering of zij akkoord kunnen gaan met hun herbenoeming. Er zijn geen tegenkandidaten, zodat zij formeel bij acclamatie zijn herkozen. Er volgt applaus.

De secretaris van de SZO, de heer J. (Jan) Lahuis heeft vorig jaar te kennen gegeven zich voor slechts één jaar herkiesbaar te stellen. Hij treedt in het Jubileumjaar af. Het bestuur heeft reeds een opvolger gevonden in de persoon van de heer R. (Remco) Jongman. De voorzitter zegt vorig jaar reeds te hebben gevraagd of er bezwaren zijn tegen de benoeming van Remco Jongman. Hij vraagt of er nog steeds geen bezwaren zijn. Het blijft stil, zodat hij aan de leden voorlegt of zij kunnen instemmen met de benoeming van Remco Jongman tot secretaris van de SZO. Er volgt een daverend applaus.

Daarnaast is de heer Jongman – vanwege de benoeming tot secretaris – aftredend van de Technische Commissie. Er heeft zich reeds een opvolger voor de heer Jongman aangediend in de persoon van de heer R. (René) Heeringa. De heer I.M. (Ivor) Knol was vorig jaar aftredend, maar toen werd de vergadering gevraagd om tussentijds iemand in de TC te mogen benoemen. Naderhand werd de heer R. (Reiny) Griemink aan de Technische Commissie toegevoegd. De voorzitter vraagt de Algemene Vergadering of zij akkoord kunnen gaan met de benoeming van de heren Heeringa en Griemink in de TC. Er zijn geen tegenkandidaten. Er volgt applaus, zodat beide heren zijn benoemd. De voorzitter feliciteert Reiny Griemink en René Heeringa met hun benoeming.

De voorzitter zegt in overleg te hebben besloten, dat de voorzitter van de Jubileumcommissie, Eddy de Gier, niet het woord zal voeren. De erevoorzitter Jan Wissink heeft daarentegen gevraagd iets te mogen zeggen. De voorzitter geeft de heer Wissink het woord.

De erevoorzitter memoreert de leuke receptie en fantastische feestavond. Bij de receptie miste hij een aantal vooraanstaande voetbalverenigingen in het werkgebied van de SZO en een aantal COVS-groepen uit COVS District Oost. Ook op de Feestavond miste hij een erelid en enkele leden van verdienste, maar ook enkele “oud” SZO-leden had hij gemist. Het was een mooie feestavond met entertainment (goochelaar) en muziek. Hij dankte de Jubileumcommissie onder leiding van Eddy de Gier voor de voortreffelijke organisatie in De Agnietenberg te Zwolle.

Het bestuur van de SZO heeft een enquête gehouden onder de leden van de SZO. Aan de hand van de uitkomst van deze enquête stelt het bestuur van de SZO de Algemene Vergadering voor om het Clubblad “Scheidsrechterskontakt” af te schaffen en vanaf de ALV over te gaan op het uitbrengen van een Nieuwsbrief, die sowieso 5x per jaar wordt uitgebracht en, indien strikt noodzakelijk, vaker. Het voorstel is meegestuurd met de uitnodiging voor de vergadering. Er hebben 46 SZO-leden gereageerd. Dat is geen afspiegeling van het aantal leden. Het merendeel (39) van de leden geeft de voorkeur aan een Nieuwsbrief, waarvan 8 SZO-leden het overlaten aan het bestuur, terwijl er 7 leden tegen afschaffing zijn, maar geven wel de voorkeur aan de uitgifte van een pdf-versie. Gelet op de uitkomst van de gehouden enquête legt het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering een voorstel voor. De voorzitter vraagt wie hierover nog het woord wenst te voeren. Er komt geen reactie, zodat de voorzitter ervan uitgaat dat het voorstel is aangenomen.

De voorzitter deelt mede, dat het bestuur de Algemene Vergadering voorstelt om de ALV van 2026 vast te stellen op 31 maart 2026. Naderhand blijkt deze dag op dinsdag te vallen zodat het moet worden gewijzigd in 30 maart 2026. De ALV’s van 2024 en 2025 waren reeds vastgesteld op respectievelijk de maandagen 25 maart 2024 en 31 maart 2025.

De voorzitter vraagt wie de secretaris mag noteren voor de rondvraag. Er zijn geen vragen, zodat van dit agendapunt geen gebruik wordt gemaakt.

De voorzitter zegt dat we evenals voorgaande jaren weer enkele jubilarissen hebben. Dit jaar hebben we er 3, maar zoals de secretaris reeds heeft verwoord is er vanavond slechts één aanwezig. Hans van Duren heeft zich – heel begrijpelijk – afgemeld vanwege het overlijden van zijn kleinzoon. Voor Wilco Fransman was de afstand tè ver. De secretaris Jan Lahuis heeft op 20 maart jl. de 25-jarig lidmaatschapsspeld bij hem thuis in Barendrecht aan Wilco uitgereikt met een boeket bloemen. De voorzitter roept Jan Driessen naar voren. Jan Driessen werd lid van de SZO op 1 april 1984. Voor zover bekend heeft de heer Driessen geen bestuursfuncties vervuld binnen de SZO. De voorzitter speldt hem de 40-jarig lidmaatschapsspeld op en overhandigt hem een boeket bloemen. De heer Driessen vraagt iets te mogen zeggen. De heer Driessen zegt op een redelijk niveau te hebben gefloten, waarvoor hij dankbaar is. Hij wenst de SZO heel veel succes voor de toekomst en dankt het bestuur voor de speld.

Maar….. zegt de voorzitter, we zijn er nog niet, want er staat nog meer te gebeuren. Hij roept de heer J. (Jan) Jongman naar voren. De voorzitter leest de voordracht van het bestuur voor. De heer Jongman heeft zich vele jaren verdienstelijke gemaakt voor de SZO en heeft in perioden van respectievelijk 28, 5 en 3 jaar de trainingen verzorgd bij de trainingsgroep bij Flevo Boys in Emmeloord. Het bestuur heeft met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in het Huishoudelijk Reglement deze werkzaamheden nog eens tegen het licht gehouden en stelt de Algemene Vergadering voor om de heer Jan Jongman te benoemen tot Erelid van de SZO. De voorzitter vraagt wie hiertegen bezwaar heeft. Er volgt een applaus zodat de SZO-leden laten blijken het hiermee eens te zijn. De voorzitter speldt de heer Jongman de bijbehorende speld op en overhandigt hem een mooi boeket bloemen voor Agnes, het thuisfront.

De voorzitter vraagt vervolgens de heer J.H.M. (Jos) Huis in ’t Veld om naar voren te komen. De voorzitter leest ook nu de voordracht van het bestuur voor. De heer Huis in ’t Veld stond gedurende 18 jaar wekelijks op het veld om de trainingen bij v.v. Noord Veluwe Boys te Hattemerbroek te verzorgen. Tussen 2005 en 2007 vervulde de heer Huis in ’t Veld tevens een bestuursfunctie in COVS District Oost. Hij vertegenwoordigde COVS District Oost in de Districtscommissie scheidsrechterszaken van KNVB District Oost. Daarnaast maakte de heer Huis in ’t Veld twee maal deel uit van de Jubileumcommissie in 1997 en 2022 ter voorbereiding op het 75-jarig bestaan in 1999 en het 100-jarig bestaan in 2024. Het bestuur heeft met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in het Huishoudelijk Reglement deze werkzaamheden nog eens tegen het licht gehouden en stelt de Algemene Vergadering voor om de heer Jos Huis in ’t Veld te benoemen tot Erelid van de SZO. De voorzitter vraagt wie hiertegen bezwaar heeft. Er volgt een applaus zodat de SZO-leden laten blijken het hiermee eens te zijn. De voorzitter speldt de heer Huis in ’t Veld de bijbehorende speld op en overhandigt hem een mooi boeket bloemen voor Liset die bij de uitreiking van deze onderscheiding aanwezig is.

De voorzitter vraagt vervolgens de heer W. (Wim) Weuring om naar voren te komen. De voorzitter leest ook nu de voordracht van het bestuur voor. De heer Weuring heeft gedurende 12 jaar (1996-2007) het secretariaat van de SZO verzorgd. De heer Weuring had als secretaris ook bemoeienissen met de Jubileumcommissie t.b.v. het 75-jarig bestaan van de SZO in 1999. Ook ten behoeve van het 100-jarig bestaan participeerde Wim Weuring in de Jubileumcommissie. In de afgelopen jaren was de heer Weuring ook één van de trainers, die bij toerbeurt de trainingen verzorgden. Voor benoemingen tot erelid of lid van verdienste golden destijds niet zulke criteria als dat we nu hebben opgesteld in het Huishoudelijk reglement. In 2008 werd de heer Weuring opgevolgd door de heer Lahuis, die thans na 16 jaar aftreedt. Het bestuur heeft met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in het Huishoudelijk Reglement deze werkzaamheden nog eens tegen het licht gehouden en stelt de Algemene Vergadering voor om de heer Weuring te benoemen tot Erelid van de SZO. De voorzitter vraagt wie hiertegen bezwaar heeft. Er volgt een applaus zodat de SZO-leden laten blijken het hiermee eens te zijn. De voorzitter speldt de heer Weuring de bijbehorende speld op en overhandigt hem een mooi boeket bloemen voor Gea, die ook bij de uitreiking van deze onderscheiding aanwezig is.

De voorzitter vraagt de heer J. (Jan) Lahuis om voor het voetlicht te treden. De voorzitter heeft bij de aftredende secretaris van de SZO zijn uiterste best gedaan om de werkzaamheden van de heer Lahuis te beschrijven. Jan was naast secretaris vanaf 2014 – toen het clubblad digitaal ging – ook toegevoegd tot de Redactie van het Clubblad. In 2015 trad de Redactie terug en vanaf die tijd produceerde de secretaris het clubblad zelf. Alleen het voorwoord van de voorzitter schreef hij niet. Vanaf 2015 verscheen het “Scheidsrechterskontakt” als bladerbare versie hetgeen door Jan werd verzorgd. Naast het secretariaat en het clubblad was Jan voor de SZO met zijn kennis van en over de COVS ook de “spin in het web” en af en toe de “luis in de pels”. De voorzitter zegt dat je iemand met zo’n staat van dienst bij zijn afscheid wel dient te benoemen tot erelid van de vereniging. De voorzitter vraagt wie hiertegen bezwaar heeft. Er volgt een daverend applaus zodat de SZO-leden laten blijken het hiermee eens te zijn. De voorzitter speldt de heer Lahuis de bijbehorende speld op en overhandigt hem een mooi boeket bloemen. De heer Lahuis vraagt om de leden iets te mogen zeggen. De secretaris spreekt de aanwezigen toe. Hij dankt vervolgens het bestuur voor het in hem gestelde vertrouwen.

De voorzitter last vervolgens een kleine pauze in.

De voorzitter vraagt wie van de genodigden nog het woord wenst te voeren. De heren Dirk Koning (BCN), Burgemeester Sander de Rouwe van Kampen, Erevoorzitter Jan Wissink, Nando Smid (voorzitter Winterswijk), Johan Suurd (BCN) en Hans van der Veen melden zich.

Hij geeft het woord aan Dirk Koning, thans penningmeester van het Bestuur COVS Nederland (BCN). De heer Koning dankt de SZO voor de uitnodiging. Hij zegt het een eer te vinden te mogen spreken bij een COVS-groep zoals Zwolle. Hij zegt heel veel respect te hebben voor het bestuur van de SZO. Altijd tiptop in orde, maar wat wil je ook met zo’n secretaris als Jan Lahuis. Hij zegt namens het Bestuur COVS Nederland een mooie plaquette te willen aanbieden voor het feit, dat de SZO dit jaar 100 jaar bestaat. Hij vraagt het bestuur naar voren te komen. Hij vraagt de secretaris Jan Lahuis om voor de Algemene Vergadering de tekst voor te lezen dat op de plaquette staat.

“100 Jaar Scheidsrechtersvereniging Zwolle en Omstreken. Geachte leden van SZO en Omstreken. Met heel veel plezier mag het hoofdbestuur van de Centrale Organisatie Voetbal Scheidsrechters jullie feliciteren met het 100-jarig bestaan. Namens alle zusterorganisaties willen wij jullie van harte geluk wensen met deze mijlpaal. De afgelopen eeuw heeft veel verandering gebracht in onze samenleving, met diverse ontwikkelingen die aanzienlijke invloed hebben gehad op de voetbalsport en in het bijzonder van de rol van de scheidsrechter en assistent-scheidsrechter.
Voetbalscheidsrechters hebben door hun bijdrage een belangrijke rol gespeeld. Jullie, en ook jullie voorgangers, hebben je echt onderscheiden door ook een geweldige bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de COVS en al haar vrijwilligers. Jullie bruisende ideeën om onze geliefde hobby naar nieuwe hoogte te tillen hebben het verschil gemaakt. Dank daarvoor! We zijn ontzettend dankbaar voor jullie toewijding en wij wensen SZO en omstreken niets dan het allerbeste voor de toekomst. Op naar nog eens honderd jaar vol passie en plezier in de voetbalwereld. Kampen, 25 maart 2024. Hoofdbestuur COVS Nederland.” Ondertekend door Johan Suurd (voorzitter) en Arthur Smits (secretaris). De voorzitter dankt de heer Koning voor zijn mooie woorden en voor de ontvangen plaquette.

De voorzitter geeft het woord aan Burgemeester Sander de Rouwe van de gemeente Kampen. Hij vraagt de heer Jan Lahuis om naast hem te komen staan. Hij spreekt de heer Lahuis toe. De heer Lahuis is vanaf 1969 reeds 55 jaar vrijwilliger als scheidsrechter van de KNVB, maar ook reeds 42 jaar bestuurlijk actief in uiteenlopende functies. Tot slot komt de Burgemeester met de mededeling dat het Majesteit Koning Willem Alexander met besluit van 23 januari 2024 behaagt heeft om de heer Jan Lahuis te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De heer De Rouwe speldt hem de versierselen op en overhandigt hem een boeket bloemen van de gemeente Kampen. Er volgt een daverend applaus en staande ovatie voor de aftredende secretaris van de SZO.
De heer Lahuis spreekt de Burgemeester en overige aanwezigen in een emotionele speech toe. Hij zal zeker nog diverse activiteiten bezoeken, zoals de Kerstbingo en het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi. En misschien wordt er nog eens een beroep op hem gedaan. Hij bedankt iedereen, die het mogelijk heeft gemaakt dat de onderscheiding kon worden uitgereikt.


De voorzitter geeft het woord aan erevoorzitter Jan Wissink. Hij feliciteert de gedecoreerde secretaris en zegt, dat deze onderscheiding meer dan verdiend is. Daarnaast feliciteert hij alle andere gedecoreerde ereleden Jan Jongman, Jos Huis in ’t Veld en Wim Weuring. Hij feliciteert Jan Driessen met zijn 40-jarig lidmaatschapsspeld. Hij feliciteert de herbenoemde bestuursleden en commissieleden en uiteraard de nieuwe secretaris Remco Jongman, als opvolger van Jan Lahuis. Hij heeft er alle vertrouwen in. Voor de onderscheiden secretaris heeft hij mede namens zijn vrouw Trudy een fles wijn en een boeket bloemen.

De voorzitter geeft het woord aan Nando Smid, voorzitter van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk e.o. De heer Smid feliciteert ook alle benoemde ereleden, maar heeft een speciaal woord voor de afgetreden secretaris. Jan heeft heel veel voor de COVS gedaan, maar ook voor de individuele COVS-groepen, ook in COVS District Oost. Hij staat af en toe ook Winterswijk met raad en daad ter zijde. Een sieraad voor de COVS. Hij overhandigt hem een mooi pakket met streekproducten uit de omgeving Winterswijk. Daarnaast geeft hij aan dat Winterswijk door miscommunicatie binnen hun vereniging niet op de receptie van de SZO is geweest. Hij wil dit goed maken door een envelop met inhoud te overhandigen aan de penningmeester van de SZO. De voorzitter dankt de heer Smid voor de mooie worden en voor de financiële bijdrage.

De voorzitter geeft het woord aan Johan Suurd, voorzitter van COVS Nederland. De heer Suurd feliciteert de groep Zwolle met het 100-jarig bestaan en met de zojuist uitgereikte plaquette. Hij feliciteert alle benoemde ereleden, maar speciaal Jan Lahuis, die ook geridderd is. Jan Lahuis heeft 12 jaar in het landelijk bestuur geparticipeerd. Hij dankt Jan voor zijn inzet. Hij wenst de SZO heel veel succes.

De voorzitter zegt dat nog iemand, erelid Hans van der Veen, de ereleden wil toespreken. Hij geeft het woord aan Hans. Hans feliciteert alle benoemde ereleden en wil deze benoeming gepaard laten gaan met een mooie attentie van hem en Sonja. Hij feliciteert ook alle benoemde en herbenoemde bestuurs- en commissieleden. Hij wil met name Remco Jongman feliciteren met zijn benoeming als nieuwe secretaris van de SZO. Hij zegt er alle vertrouwen in te hebben.

De voorzitter vraagt wie er nog meer het woord wens te voeren. Hij overhandigt namens de “crew” van de Kerstbingo, Wout, Wilma, Remco, Lindsey, Petra en Melvin aan de afgetreden secretaris een mooi pakket met verschillende soorten wit bier.

De voorzitter Wout Jongman zegt dat we een hele mooi (lange) maar gedenkwaardige Algemene Ledenvergadering 2024 hebben gehad. Hij dankt het bestuur van de SZO voor hun inzet en het vertrouwen. Hij heeft weinig toe te voegen aan al datgene dat gezegd is.

Hij dankt de v.v. KHC voor hun gastvrijheid en goede zorgen, maar dat is hier altijd in orde. Hij dankt iedereen voor hun komst naar Kampen en verzoekt iedereen om nog een laatste glaasje te drinken, een wijntje of een biertje te nemen, maar adviseert iedereen voorzichtig te rijden. Hij wenst iedereen alvast wel thuis.

De foto’s zijn gemaakt door Bert de Roo, Lid van Verdienste van de SZO.

Het bestuur.

Extra galerij met foto’sGeplaatst in SZO Zwolle.